SRB

ENG

Документа


Актуелно

Формулари сагласности одсека и предметних наставника – Еразмус (Erasmus), Цепус (Ceepus)  и Билатерални програм мобилности студената [doc, 38 kb]

Одлука о измени Календара рада ФПУ за школску 2018/2019. годину, 14. 05. 2019. [pdf, 1,7 mb]

Одлука о измени Календара рада ФПУ за школску 2018/2019. годину [pdf, 450 kb]

Одлука о задужењу запосленог лица за контролу забране пушења у простору Факултета примењених уметности у Београду у коме је пушење забрањено [pdf, 1 mb]

Одлука о висини школарине за школску 2018/2019. годину [pdf, 298 kb]

Одлука о трошковима полагања пријемних испита [pdf, 502 kb]

Образац предлога теме завршног рада [doc, 22 kb]

Образац пријаве одбране завршног рада студента на мастер академским студијама Факултета примењених уметности у Београду и Сагласност ментора [doc, 28 kb]

Образац захтева за одобрење теме докторског уметничког пројекта
[doc, 47 kb]


Закони

Закон о високом образовању [docx, 135 kb]

Закон о изменама и допунама Закона о високом образовању [docx, 19 kb]


Статут

Статут Факултета примењених уметности [pdf, 755 kb]

Одлука о измени и допуни Статута 14. 05. 2019. [pdf, 606 kb]


Рад и систематизација радних места

Правилник о раду Факултета примењених уметности [pdf, 692 kb]

Измене и допуне правилника о раду
[pdf, 132 kb]

Измене и допуне правилника о раду, 25. 02. 2019. [pdf, 215 kb]

Правилник о организацији рада и систематизацији послова
на Факултету примењених уметности у Београду [pdf, 1,5 mb]

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији рада и систематизацији послова [pdf, 670 kb]

Исправка Правилника о организацији рада и систематизацији послова [pdf, 140 kb]

Закључак о исправци Правилника о организацији рада и систематизацији послова [pdf, 311 kb]

Измена и допуна правилника о организацији рада и систематизацији послова [pdf, 372 kb]

Сагласност на правилник о измени и допуни правилника о организацији рада и систематизацији послова [pdf, 683 kb]

Правилник о раду библиотеке Факултета примењених уметности [pdf, 1,2 mb]

Правилник о ближим критеријумима за продужење радног односа и закључење уговора о раду наставника Факултета примењених уметности у Веограду након 65. године живота [pdf, 653 kb]

Веће и Савет

Пословник о раду Научно-уметничко-научног и Изборног већа Факултета примењених уметности у Београду [pdf, 1 mb]

Пословник о раду Савета Факултета примењених уметности у Београду [pdf, 1,35 mb]

Измене и допуне пословника о раду Савета Факултета примењених уметности у Београду [pdf, 413 kb]


Обезбеђење квалитета

Стратегија обезбеђења квалитета високог образовања у области примењених уметности, дизајна и конзервације и рестаурације Факултета примењенх уметности у Београду
[pdf, 411 kb]

Правилник о обезбеђењу квалитета рада Факултета примењенх уметности у Београду [pdf, 451 kb]

Пословник о раду комисије за обезбеђење квалитета рада Факултета примењенх уметности у Београду
[pdf, 97 kb]

Правилник о вредновању квалитета студијских програма [pdf, 1,2 mb]


Остало

Правилник о стицању и расподели сопствених прихода и примања Факултета примењених уметности у Београду [pdf, 1 mb]

Одлука о распореду радног времена запослених на Факултету примењених уметности у Београду [pdf, 1 mb]

Правилник о трошковима студија Факултета примењених уметности у Београду [pdf, 75 kb]

Измена правилника о трошковима студија [pdf, 667 kb]

Одлука о висини накнада за услуге које пружа Факултет [pdf, 38 kb]

Измена и допуна одлуке о висини накнада за услуге које пружа Факултет [pdf, 345 kb]

Измена и допуна одлуке о висини накнада за услуге које пружа Факултет (22. 01. 2018) [pdf, 365 kb]

Измена одлуке о висини накнада за услуге које пружа Факултет [pdf, 415 kb]

Одлука о измени и допуни одлуке о висини накнада које пружа факултет [pdf, 434 kb]

Одлука и правилник о уџбеницима и издавачкој делатности [pdf, 75 kb]

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке на Факултету примењених уметности у Београду [pdf, 6,5 mb]

 

 

Настава и студије

Правилник о основним и мастер академским студијама на Факултету примењених уметности у Београду (14. 05. 2019) [pdf, 1,5 mb]

Правилник о полагању испита за проверу склоности и способности за упис у прву годину основних академских студија Факултета примењених уметности у Београду [pdf, 718 kb]

Измене и допуне Правилника о полагању Испита за проверу склоности и способности за упис у прву годину основних академских студија Факултета примењених уметности у Београду [pdf, 1,25 mb]

Измене и допуне Правилника о полагању Испита за проверу склоности и способности за упис у прву годину основних академских студија Факултета примењених уметности у Београду, 26. 02. 2019. [pdf, 754 kb]

Правилник о награђивању студената
Факултета примењених уметности у Београду, пречишћен текст, са изменама и допунама [pdf, 399 kb]

Правилник о докторским студијама на Факултету примењених уметности у Београду [pdf, 6,3 mb]

Одлука о поступку и правилима именовања ментора [pdf, 758 kb]

Шифарник предмета [pdf, 56 kb]

Правилник о ближим условима за вредновање ваннаставних активности студената ФПУ [pdf, 1,1 mb]

Правилник о ауторским делима студената [pdf, 1,7 mb]

Правилник о међународној мобилности наставног и ненаставног особља и студената ФПУ [pdf, 2,3 mb]


Избори у звања
наставника и сарадника

Правилник о избору у звање наставника и сарадника на Факултету примењених уметности у Београду (29. 12. 2016) [pdf, 3,9 mb]

Измена Правилника о избору у звање наставника и сарадника на Факултету примењених уметности у Београду (1. 03. 2018) [pdf, 458 kb]

Минимални услови за избор наставника и сарадника ликовне и примењене уметности, дизајна и конзервације и рестаурације (15. 03. 2016) [pdf, 1,5 mb]

Измене и допуне минималних услова за избор у звање наставника и сарадника у пољу уметности, у пољу друштвено-хуманистичких и у пољу техничко-технолошких наука на Факултету примењених уметности у Београду (27. 09. 2016) [pdf, 1,12 mb]

Измене и допуне минималних услова за избор у звање наставника и сарадника у пољу уметности, у пољу друштвено-хуманистичких и у пољу техничко-технолошких наука на Факултету примењених уметности у Београду (29. 12. 2016) [pdf, 904 kb]

Измене и допуне минималних услова за избор наставника и сарадника ФПУ (16. 11. 2017) [pdf, 221 kb]

Измене и допуне минималних услова за избор наставника и сарадника ФПУ (1. 03. 2018) [pdf, 381 kb]

Правилник о приступном предавању (16. 11. 2016) [pdf, 1,82 mb]

Образац 2
за попуњавање на рачунару, Word документ [328 kb]

Пријава кандидата за конкурс
за попуњавање на рачунару, Word документ [4 kb]

Образац 3
(извештај комисије) за попуњавање на рачунару, Word документ [268 kb]


Поступак унутрашњег узбуњивања

Одлука о лицу овлашћеном за питања унутрашњег узбуњивања [pdf, 523 kb]

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања на Факултету примењених уметности у Београду [doc, 486 kb]

Потврда о пријему информације у вези са унутрашњим узбуњивањем [doc, 39 kb]

Записник о усмено достављеној информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем [doc, 34 kb]


Документа Универзитета уметности

Кодекс професионалне етике Универзитета уметности [pdf, 423 kb]


Акредитација

Одлука о акредитацији Факултета за обављање научноистраживачке делатности, 12. 09. 2017. [pdf, 490 кb]

Уверења о акрeдитацији високошколске установе и студијских програма за основне и мастер академске студије од 22. 05. 2015. године [pdf, 3,24 kb]

Уверења о акредитацији студијских програма [pdf, 3,19 Mb]

Уверење о акредитацији студијског програма Докторске студије Примењене уметности и дизајн [pdf, 201 kb]

Уверење о акредитацији високошколске установе [pdf, 1,83 Mb]

Дозвола за рад [doc, 569 kb]

Решење о допуни дозволе за рад 19. 11. 2014. [pdf, 1 mb]

Решење о допуни дозволе за рад
21. 02. 2017. [pdf, 507 кb]


Дигитални репозиторијум

Одлука о установљавању дигиталног репозиторијума докторских дисертација и докторских уметничких пројеката Универзитета уметности [pdf, 2mb]

Изјава о ауторству [doc, 31 kb]

Изјава о истоветности [doc, 32 kb]

Изјава о коришћењу [doc, 28 kb]

Дигитални репозиторијум докторских дисертација и докторских уметничких пројеката, на сајту Универзитета уметности: http://eteze.arts.bg.ac.rs/