SRB

ENG

Конкурси

Универзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметности у Београду расписује
конкурс за избор:

 • два наставника у звање доцента за ужу уметничку област Цртање и сликање, са пуним радним временом и на период у трајању од пет година;
 • једног наставника у звање доцента за ужу уметничку област Индустријски дизајн, са пуним радним временом и на на период у трајању од пет година;
 • једног наставника у звање доцента за ужу уметничку област Савремено одевање, са пуним радним временом и на на период у трајању од пет година;
 • једног наставника у звање доцента за ужу уметничку област  Графички дизајн, са пуним радним временом и на на период у трајању од пет година;
 • једног наставника у звање доцента за ужу научну област Историја уметности, са пуним радним временом и на на период у трајању од пет година;
 • једног сарадника у звање асистента са докторатом за ужу уметничку област Графички дизајн, са пуним радним временом и на период у трајању од  три године.

Право учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају услове прописане Законом о високом образовању (''Сл. гласник РС''бр. 88/2017), Минималним условима за избор у звања наставника на универзитету које је донео Национални савет за високо образовање и општим актима Универзитета уметности у Београду и Факултета примењених уметности у Београду.

За сарадника у звање асистента са докторатом: стечено високо образовање на студијама трећег степена и стечен уметнички назив доктора уметности из области за коју се бира и услови прописани Изменама и допунама минималних услова за избор у звање наставника и сарадника у пољу уметности, у пољу друштвено-хуманистичких и у пољу техничко-технолошких наука на Факултету примењених уметности у Београду, број: 03-28/3-1 од  01. 03. 2018. године.

Учесници конкурса подносе:
1.  пријаву на конкурс у три примерка,
2.  радну биографију на прописаном обрасцу 2 у три примерка,
3.  електронску форму обрасца 2 на једном CD-у,
4. за доцента у пољу уметности пет до десет оригиналних радова и пројеката, достављених у електронској форми на 4 CD-а

 • ужа уметничка област  Цртање и сликање (наставни предмети: Цртање А, Б, В и Г и Сликање А, Б, В и Г);
 • ужа уметничка област Индустријски дизајн (наставни предмети: Позоришна сценографија, ТВ и филмска сценографија)
  (Индустријски дизајн 1, 2, 3 и 4, Основи компјутерске графике, Дигитални модели 1 и 2);
 • ужа уметничка област Савремено одевање (наставни предмети: Одевање 1, Одевање 2, Савремено одевање);
 • ужа уметничка област  Графички дизајн (наставни предмети: Основе графике производа, Презентација пројекта, Графика производа); 

5. потписани списак радова датих у електронској форми,
6. документација у вези радова (каталози и друга документа који су пратећа документација стручне и уметничке биографије кандидата).
7. потписани списак приложене документације (каталози и друга документа који су пратећа документација стручне и уметничке биографије кандидата), у  пет примерака,
8.  оверену фотокопију или оверен препис диплом/е  у једном примерку,
9. уверење надлежног органа да правоснажном пресудом није осуђен за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи  (члан 72. став 4. Закона о високом образовању);

Кандидат пријављен на конкурс који има искуство у педагошком раду са студентима доставља доказ о педагошком раду и оцену педагошког рада у студентским анкетама током целокупног изборног периода (ако га је било).
Кандидат пријављен на конкурс за наставно звање који нема искуство у педагошком раду са студентима  у обавези је да одржи пристпно предавање из уже области за коју је конкурс расписан.

Образац 2Минимални услови за избор у звање наставника и сарадника у пољу уметности, у пољу друштвено-хуманистичких и у пољу техничко-технолошких наука на Факултету примењених уметности у Београду (бр. 03-28/2 од 15.3.2016., бр. 03-28/2-2 од 27.9.2016., бр. 03-28/2-3 од 29.12.2016., бр. 03-28/7-1 од 16.11.2017. и 03-28/3-1 од  01.03.2018) и Правилник о приступном предавању (бр.03-28/6 од 16.11.2016. и бр. 03-28/3-1 од  01.03.2018. године) налазе се на сајту Факултета (www.fpu.bg.ac.rs).

Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Документација се подноси Правној служби Факултета примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр. 4, канцеларија 17, у термину од 10 до 13 часова. За додатне информације тел. 060/5207721

Приложену документацију кандидати су у обавези да преузму у року од пет радних дана од дана пријема обавештења о окончању конкурса. Након тог рока Факултет нема обавезу чувања документације.

Конкурс је објављен 14. 03. 2018. године у листу »Послови«.


Исправка огласа:

Иза текста који гласи »ужа уметничка област Индустријски дизајн (наставни предмети« – бришу се речи и знаци интерпункције: »Позоришна сценографија, ТВ и филмсла сценографија)«.

Исправка је објављена у публикацији »Послови« и на сајту Факултета 21. 03. 2018. године.

Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања исправке конкурса, односно до 05. 04. 2018. године.