SRB

ENG

Конкурси
АРХИВА

 

Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности у Београду
бр.03-15/3
дана: 22.01.2020
Београд

 

Универзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметности у Београду расписује

К О Н К У Р С

за избор једног једног наставника у звање ванредног професора за ужу уметничку област Примењено сликарство, са пуним радним временом, на период од пет година.

Право учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају услове прописане Законом о високом образовању, Минималним условима за избор у звања наставника и сарадника на универзитету донете од старане Националног савет за високо образовање и општим актима Универзитета уметности у Београду и Факултета примењених уметности у Београду.

Учесници конкурса подносе:

 1. пријаву на конкурс у три штампана примерка,
 2. оверену фотокопију или оверен препис дипломе у једном примерку,
 3. уверење надлежног органа да правоснажном пресудом није осуђен за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи  (члан 72. став 4. Закона о високом образовању),
 4. радну биографију на прописаном обрасцу 2 (са сајта Факултета) у три штампана примерка,
 5. електронску форму обрасца 2 на једном CD-у,
 6. пет до 10 оригиналних радова и пројеката достављених у електронској форми на 4 CD-а
 7. за ужу уметничку област Примењено сликарство,
 8. потписани списак приложене документације и радова приложених у електронској форми у три примерка.

Образац 2 и Минимални услови за избор у звање наставника и сарадника у пољу уметности, у пољу друштвено-хуманистичких и у пољу техничко-технолошких наука на Факултету примењених уметности у Београду (бр. 03-28/2 од 15.3.2016., бр. 03-28/2-2 од 27.9.2016., бр. 03-28/2-3 од 29.12.2016., бр. 03-28/7-1 од 16.11.2017. и 03-28/3-1 од 01.03.2018.) налазе се са сајту Факултета (www.fpu.bg.ac.rs).

Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Документација и радови подносе се Правној служби Факултета примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр. 4, у термину од 10 до 13 часова.
За додатне информације контакт тел. 060/5207721

 

Конкурс је објављен у листу Послови 29.01.2020. и траје до 13.02.2020. године.

 

Универзитет уметности у Београду Факултет примењених уметности у Београду
бр.03-15/207-1
дана: 15.01.2020.
Београд

 

Универзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметности у Београду расписује

ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ КОНКУРСА
ОБЈАВЉЕНОГ У ЛИСТУ ПОСЛОВИ 15.01.2020. ГОДИНЕ

за избор  наставника, и то:

 1. једног наставника у звање ванредног професора за ужу уметничку област Фотографија, са пуним радним временом, на период од пет година.
 2. једног једног наставника у звање ванредног професора за ужу уметничку област Примењено сликарство, са пуним радним временом, на период од пет година.
 3. једног наставника у звање ванредног професора за ужу уметничку област Текстил, са пуним радним временом, на период од пет година.
 4. једног наставника у звање доцента за ужу уметничку област Индустријски дизајн, са пуним радним временом, на период од пет година.

 

Право учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају услове прописане Законом о високом образовању, Минималним условима за избор у звања наставника и сарадника на универзитету донете од старане Националног савет за високо образовање и општим актима Универзитета уметности у Београду и Факултета примењених уметности у Београду.

Учесници конкурса подносе:

 1. пријаву на конкурс у три штампана примерка,
 2. оверену фотокопију или оверен препис дипломе у једном примерку,
 3. уверење надлежног органа да правоснажном пресудом није осуђен за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи  (члан 72. став 4. Закона о високом образовању),
 4. радну биографију на прописаном обрасцу 2 (са сајта Факултета) у три штампана примерка,
 5. електронску форму обрасца 2 на једном CD-у,
 6. пет до 10 оригиналних радова и пројеката достављених у електронској форми на 4 CD-а
 • за ужу уметничку област Фотографија
 • за ужу уметничку област Примењено сликарство (Сликарске технике 1, 2 и 3)
 • за ужу уметничку област Текстил (Таписерија, Таписерија 1 и Таписерија 2)
 • за ужу уметничку област Индустријски дизајн.

7. Потписани списак приложене документације и радова приложених у електронској форми у три примерка.

 

Образац 2 и Минимални услови за избор у звање наставника и сарадника у пољу уметности, у пољу друштвено-хуманистичких и у пољу техничко-технолошких наука на Факултету примењених уметности у Београду (бр. 03-28/2 од 15.3.2016., бр. 03-28/2-2 од 27.9.2016., бр. 03-28/2-3 од 29.12.2016., бр. 03-28/7-1 од 16.11.2017. и 03-28/3-1 од 01.03.2018.) налазе се са сајту Факултета (www.fpu.bg.ac.rs).

Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса, осим у тачки 4. става 1. где се рок продужава за 7 дана због достављене Исправке конкурса листу Послови која ће бити објављена 22.01.2020. године.
Документација и радови подносе се Правној служби Факултета примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр. 4, у термину од 10 до 13 часова.
За додатне информације тел. 060/5207721

 

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ, ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

ИСПРАВКА КОНКУРСА

Конкурс објављен 15.01.2020. године у публикацији „Послови“ исправља се у ставу 1. тачки 4. за радно место:“доцента за ужу уметничку област Индустријски дизајн ентеријера и намештаја, са пуним радним временом, на период од 5 година“, тако што уместо уже уметничке области Индустријски дизајн ентеријера и намештаја, треба да стоји: „ужа уметничку област Индустријски дизајн“.
Рок за пријаву на конкурс у тачки 4. става 1. наведеног Конкурса се продужава за седам дана.
Остали услови конкурса остају непромењени.