SRB

ENG

Конкурси

Универзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметности у Београду расписује
конкурс за избор:

  • једног наставника у звање редовног професора за ужу уметничку област Цртање и сликање, са пуним радним временом и на неодређено време;
  • једног наставника у звање ванредног професора за ужу уметничку област Сценски костим, са пуним радним временом и на на период у трајању од пет година;
  • једног наставника у звање доцента за ужу уметничку област Примењена графика, са пуним радним временом и на период у трајању од пет година;
  • једног наставника у звање доцента за ужу уметничку област Примењено сликарство, са пуним радним временом и на на период у трајању од пет година;
  • једног наставника у звање доцента за ужу уметничку област Сценографија, са пуним радним временом и на на период у трајању од пет година

Право учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају услове прописане Законом о високом образовању (''Сл. гласник РС''бр. 88/2017), Минималним условима за избор у звања наставника на универзитету које је донео Национални савет за високо образовање и општим актима Универзитета уметности у Београду и Факултета примењених уметности у Београду.

Учесници конкурса подносе:
1.  пријаву на конкурс у три примерка,
2.  радну биографију на прописаном обрасцу 2,  у три примерка,
3.  електронску форму обрасца 2 на једном CD-у,
4. пет до десет оригиналних радова и пројеката, достављених у електронској форми на 4  CD-а

  • ужа уметничка област  Цртање и сликање (наставни предмети: Цртање А, Б, В и Г и Сликање А, Б, В и Г);  
  • ужа уметничка област   Сценски костим (наставни предмети: Сценски костим 1, Сценски костим 2);
  • ужа уметничка област  Примењена графика (наставни предмети: Графика 1, Графика 2, Графика 3, Графика 4);
  • ужа уметничка област   Примењено сликарство (наставни предмети: Зидно сликарство 1, Зидно сликарство 2, Основи зидног сликарства, Основе монументалног сликарства и Монументално сликарство);  
  • ужа уметничка област  Сценографија (наставни предмети: Основи сценографије, Позоришна сценографија,  Филмска и ТВ сценографија);

5. потписани списак радова датих у електронској форми,
6. документација у вези радова (каталози и друга документа који су пратећа документација стручне и уметничке биографије кандидата).
7. потписани списак приложене документације (каталози и друга документа који су пратећа документација стручне и уметничке биографије кандидата), у  пет примерака,
8.  оверену фотокопију или оверен препис диплом/е,  у једном примерку,
9. уверење надлежног органа да правоснажном пресудом није осуђен за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи  (члан 72. став 4. Закона о високом образовању);

Кандидат пријављен на конкурс који има искуство у педагошком раду са студентима доставља доказ о педагошком раду и оцену педагошког рада у студентским анкетама током целокупног изборног периода (ако га је било).
Кандидат пријављен на конкурс за наставно звање који нема искуство у педагошком раду са студентима  у обавези је да одржи пристпно предавање из уже области за коју је конкурс расписан.

Образац 2Минимални услови за избор у звање наставника и сарадника у пољу уметности, у пољу друштвено-хуманистичких и у пољу техничко-технолошких наука на Факултету примењених уметности у Београду(бр. 03-28/2 од 15.3.2016., бр. 03-28/2-2 од 27.9.2016., бр. 03-28/2-3 од 29.12.2016., бр. 03-28/7-1 од 16.11.2017. и 03-28/3-1 од  01.03.2018) и Правилник о приступном предавању (бр.03-28/6 од 16.11.2016. и бр. 03-28/2-1 од  01.03.2018. године) налазе се на сајту Факултета (www.fpu.bg.ac.rs).

Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса, тј. до 10. 05. 2018. године.

Документација се подноси Правној служби Факултета примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр. 4, канцеларија 17, у термину од 10 до 13 часова.
За додатне информације тел. 060/5207721

Приложену документацију кандидати су у обавези да преузму у року од пет радних дана од дана пријема обавештења о окончању конкурса. Након тог рока Факултет нема обавезу чувања документације.

Конкурс је објављен у публикацији »Послови« и на сајту Факултета 25.04.2018. године.