SRB

ENG

Конкурси

Универзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметности у Београду расписује
конкурс за избор:

  • за избор једног сарадника у звање  асистента за ужу уметничку област Дизајн ентеријера и намештаја, са пуним радним временом и на период у трајању од  три године.

Право учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају услове прописане Законом о високом образовању (''Сл. гласник РС''бр. 88/2017), општим актима Универзитета уметности у Београду и Факултета примењених уметности у Београду.

Учесници конкурса подносе:
1.  пријаву на конкурс у три примерка,
2.  радну биографију на прописаном обрасцу 2 у три примерка,
3.  електронску форму обрасца 2 на једном CD-у,
4. пет до десет оригиналних радова и пројеката, достављених у електронској форми на 4  CD-а   (наставни предмети: Увод у обликовање простора, Простори становања, Обликовање јавних и пословних простора, Обликовање сложених просторних структура, Дизајн ентеријера 1,  Дизајн ентеријера 2)
5. потписани списак радова датих у електронској форми,
6. документација у вези радова (каталози и друга документа који су пратећа документација стручне и уметничке биографије кандидата),
7. потписани списак приложене документације (каталози и друга документа који су пратећа документација стручне и уметничке биографије кандидата), у  пет примерака,
8.  оверену фотокопију или оверен препис дипломе  у једном примерку,
9. оверену фотокопију или оригинал уверења да је кандидат студент докторских студија уметности,
9. уверење надлежног органа да правоснажном пресудом није осуђен за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи  (члан 72. став 4. Закона о високом образовању);

Образац пријаве и Образац 2  налазе се на сајту Факултета (www.fpu.bg.ac.rs).

Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса.

Документација се подноси Правној служби Факултета примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр. 4, канцеларија 17, у термину од 10 до 13 часова.

За додатне информације тел. 060/5207721.

Приложену документацију кандидати су у обавези да преузму у року од пет радних дана од дана пријема обавештења о окончању конкурса. Након тог рока Факултет нема обавезу чувања документације.

Конкурс је објављен у публикацији »Послови« и на сајту Факултета 19. 09. 2018. године.