SRB

ENG

Конкурси

Универзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметности у Београду расписује
конкурс за избор:

 •  једног наставника у звање доцента за ужу уметничку област Текстил, са пуним радним временом и на период у трајању од пет година;
 • једног наставника у звање доцента за ужу уметничку област Графика и књига, са пуним радним временом и на период у трајању од пет година;
 • једног наставника у звање доцента за ужу уметничку област Цртање и сликање, са пуним радним временом и на период у трајању од пет година;
 • једног наставника у звање доцента за ужу уметничку област Пројектовање облика, са пуним радним временом и на период у трајању од пет година;
 • једног наставника у звање  ванредног професора за ужу уметничку област  Сценски костим, са пуним радним временом и на период у трајању од пет година;

  Право учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају услове прописане Законом о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/2018 -други закон, 73/2018), Минималним условима за избор у звања наставника на универзитету које је донео Национални савет за високо образовање и општим актима Универзитета уметности у Београду и Факултета примењених уметности у Београду.

  Учесници конкурса подносе:
  1.  пријаву на конкурс у три примерка,
  2.  радну биографију на прописаном обрасцу 2,  у три примерка,
  3.  електронску форму обрасца 2 на једном CD-у,
  4. пет до десет оригиналних радова и пројеката, достављених у електронској форми на 4  CD-а  

 • ужа уметничка област Текстил (наставни предмети: Обликовање текстила 1, Обликовање текстила  2,  Дизајн текстила);  
 • ужа уметничка област  Графика и књига (наставни предмети: Графика књиге 1, Графика књиге 2, Познавање графичких апликација)
 • ужа уметничка област Сценски костим (наставни предмети: Костимографија 1, Костимографија 2 и Костимографија 3);  

5. потписани списак радова датих у електронској форми,
6. документација у вези радова (каталози и друга документа који су пратећа документација стручне и уметничке биографије кандидата).
7. потписани списак приложене документације (каталози и друга документа који су пратећа документација стручне и уметничке биографије кандидата), у  пет примерака,
8.  оверену фотокопију или оверен препис дипломе/а ,  у једном примерку,
9. уверење надлежног државног органа да правоснажном пресудом није осуђен за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи  (члан 72. став 4. Закона о високом образовању).

Кандидат пријављен на конкурс који има искуство у педагошком раду са студентима доставља доказ о педагошком раду и оцену педагошког рада у студентским анкетама током целокупног изборног периода (ако га је било).

Кандидат пријављен на конкурс за наставно звање који нема искуство у педагошком раду са студентима  у обавези је да одржи пристпно предавање из уже области за коју је конкурс расписан.

Образац 2,  Минимални услови за избор у звање наставника и сарадника у пољу уметности, у пољу друштвено-хуманистичких и у пољу техничко-технолошких наука на Факултету примењених уметности у Београду (бр. 03-28/2 од 15.3.2016., бр. 03-28/2-2 од 27.9.2016., бр. 03-28/2-3 од 29.12.2016., бр. 03-28/7-1 од 16.11.2017. и 03-28/3-1 од  01.03.2018) и Правилник о приступном предавању (бр.03-28/6 од 16.11.2016. и бр. 03-28/2-1 од  01.03.2018. године) налазе се на сајту Факултета (www.fpu.bg.ac.rs).

Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс је објављен у публикацији »Послови« и на интернет страници Факултета 10. 04. 2019. године.

Документација се подноси Правној служби Факултета примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр. 4, канцеларија 4, у термину од 10 до 13 часова.

За додатне информације тел.  011/32-81-251

Приложену документацију кандидати су у обавези да преузму у року од пет радних дана од дана пријема обавештења о окончању конкурса. Након тог рока Факултет нема обавезу чувања документације.

Универзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметности у Београду расписује
конкурс за избор:

 • једног наставника у звање доцента за ужу уметничку област Цртање и сликање, са пуним радним временом и на период у трајању од пет година.

Право учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају услове прописане Законом о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/2018 -други закон, 73/2018), Минималним условима за избор у звања наставника на универзитету које је донео Национални савет за високо образовање и општим актима Универзитета уметности у Београду и Факултета примењених уметности у Београду.

Учесници конкурса подносе:
1.  пријаву на конкурс у три примерка,
2.  радну биографију на прописаном обрасцу 2,  у три примерка,
3.  електронску форму обрасца 2 на једном CD-у,
4. пет до десет оригиналних радова и пројеката, достављених у електронској форми на 4  CD-а 

 • ужа уметничка област   Цртање и сликање (наставни предмети: Анатомско цртање 1 и 2);  

5. потписани списак радова датих у електронској форми,
6. документација у вези радова (каталози и друга документа који су пратећа документација стручне и уметничке биографије кандидата).
7. потписани списак приложене документације (каталози и друга документа који су пратећа документација стручне и уметничке биографије кандидата), у  пет примерака,
8.  оверену фотокопију или оверен препис дипломе/а ,  у једном примерку,
9. уверење надлежног државног органа да правоснажном пресудом није осуђен за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи  (члан 72. став 4. Закона о високом образовању);

Кандидат пријављен на конкурс који има искуство у педагошком раду са студентима доставља доказ о педагошком раду и оцену педагошког рада у студентским анкетама током целокупног изборног периода (ако га је било).

Кандидат пријављен на конкурс за наставно звање који нема искуство у педагошком раду са студентима  у обавези је да одржи пристпно предавање из уже области за коју је конкурс расписан.

Образац 2,  Минимални услови за избор у звање наставника и сарадника у пољу уметности, у пољу друштвено-хуманистичких и у пољу техничко-технолошких наука на Факултету примењених уметности у Београду (бр. 03-28/2 од 15.3.2016., бр. 03-28/2-2 од 27.9.2016., бр. 03-28/2-3 од 29.12.2016., бр. 03-28/7-1 од 16.11.2017. и 03-28/3-1 од  01.03.2018) и Правилник о приступном предавању (бр.03-28/6 од 16.11.2016. и бр. 03-28/2-1 од  01.03.2018. године) налазе се на сајту Факултета (www.fpu.bg.ac.rs).

Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс је објављен у публикацији ''Послови'' и на интернет страници Факултета 03. 04. 2019. године.

Документација се подноси Правној служби Факултета примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр. 4, канцеларија 17, у термину од 10 до 13 часова.
За додатне информације тел.  011/32-81-251

Приложену документацију кандидати су у обавези да преузму у року од пет радних дана од дана пријема обавештења о окончању конкурса. Након тог рока Факултет нема обавезу чувања документације.


Документа
:

Пријава кандидата за конкурс
за попуњавање на рачунару, Word документ [doc, 25 kb]

Образац 2
за попуњавање на рачунару, Word документ [doc, 328 kb]


Правилници за избор у звања
наставника и сарадника


Документа за писање извештаја:

Образац 3
(извештај комисије) за попуњавање на рачунару, Word документ [268 kb]