SRB

ENG

Извештај о самовредновању
2014–2016.
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности у Београду

Стандард  12: Финансирање
Факултет примењених уметности је буџетска установа чија се делатност финансира из буџета Републике Србије. Средства  која  Факултет оствари  по основу школарине, из пружања услуга трећим лицима, поклона, донација,  спонзорстава  или из других  извора  стицања  средстава  чине  сопствени  приход  Факултета.

Трошкови Факултета су: материјални трошкови, текуће и инвестиционо одржавање; зараде  запослених  у  складу са Законом; набавка опреме; библиотечки фонд; обављање уметничког односно научно-истраживачког рада који је у функцији подизања квалитета наставе; уметничко, научно и стручно усавршавање запослених;  подстицање развоја наставно-уметничког и наставно-научног  подмлатка; рад  са  даровитим  студентима;  међународна сарадња; извор информација, информациони системи; издавачка делатност; рад Студентског парламента  и ваннаставна делатност студената; финансирање опреме и услова за студирање студената са хендикепом и друге  намене у складу са Законом. 

Факултет саставља план финансирања сопствених активности, укупно као и по одсецима као организационим јединицама /студијским програмима. Финансијски план сваког појединачног одсека/студијског програма се саставља пред почетак сваког семестра. Генерални годишњи финансијси план се саставља и усваја пред крај календарске године за наредну годину. Периодично као и на крају сваке календарске године, при састављању извештаја о пословању и годишњег обрачуна, врши се анализа финансијских активности.
Буџетски приходи чине око 80% укупних прихода Факултета док се остатак од око 20% односи на сопствене приходе. Од укупно остварених буџетских прихода највећи део се односи на средства за обезбеђење зарада радника (преко 90%), док се остатак односи на приходе за финансирање осталих трошкова Факултета. Сопствени приходи углавном се односе на приходе од школарина.

Средства која Факултет остварује, утврђују се и распоређују финансијским планом који је усклађен са планом рада Факултета. Расподела и намена буџетских финансијских средстава регулисана је законом, подзаконским актима и актима Факултета. Сопственим средствима Факултет располаже у складу са законом и актима Факултета. О утрошку финансијских средстава усваја се извештај о финансијском пословању и годишњем обрачуну Факултета за календарску годину. Финансијски извештај и финансијски план усваја Савет Факултета. Факултет је у свакој од претходне три године остварио позитивне финансијске резултате.

Стандард 12: SWOT анализа  
Предности Слабости
 • Традиција и углед Факултета у непосредном окружењу, као и разноврсност квалитетних студијских  програма привлаче младе људе (студенте). ++
 • Дугорочна финансијска сигурност Факултета као буџетске установе. ++
 • Факултет има могућност да у законским оквирима самостално финансијски одлучује, доноси финансијске планове и располаже приходима. +++
 • Средства опредељена у буџету Републике Србије за финансирање наставно-уметничких процеса не прате  реформу високог образовања и често су недовољна. +++
 • Нелојална конкуренција уз драстично смањивање критеријума може резултовати смањивањем броја  студената. +++
 • Низак проценат издвајања за просвету представља проблем за државне високошколсте установе дуги низ година. +++
Могућности Опасности
 • Даљи развој и унапређење уметничко-истраживачке активности на Факултету. ++
 • Увођење заједничких студијских програма са  високошколским установама из иностранства.  +
 • Већа сарадња са привредним организацијама. ++
 • Увођење и акредитација нових организационих јединица ради комерцијализације уметничко-истраживачког рада. +++
 • Могуће смањивање финансијске аутономије високошколских установа. +++
Показатељи и прилози за стандард 12
Прилог 12.1. Финансијски план
Прилог 12.2. Финансијски извештај за претходну календарску годину