SRB

ENG

Извештај о самовредновању
2014–2016.
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности у Београду

Стандард  13:  Улога студената у самовредновању и провери квалитета 

Студенти имају значајну улогу у процесу обезбеђења квалитета рада на Факултету. Представници студената чланови су свих тела задужених за квалитет наставног процеса и услова рада на Факултету: Комисије за обезбеђење квалитета рада факултета, Наставно-уметничко-научног већа и Савета Факултета.

Факултет периодично захтева од студената да на прописан начин искажу мишљења о раду органа Факултета, раду Комисије за обезбеђење квалитета, као и о стратегији, стандардима и поступцима за унапређење квалитета на Факултету.

Као обавезан елемент самовредновања Факултета, Комисија за обезбеђење квалитета рада ФПУ јесте писани упитник, односно анкета о свим фазама самоевалуације и свим корацима унапређења квалитета рада Факултета, у складу са Правилником о вредновању путем анкете /акт Универзитета уметности/ и Правилником о вредновању квалитета студијских програма, наставе и рада Факултета примењених уметности. Резултати се укључују у укупну оцену самовредновања Факултета и у укупну оцену квалитета рада Факултета.

Факултет посебно мотивише укљученост и активну партиципацију студената у радње континуираног осмишљавања и обогаћивања студијских програма, наставног процеса и ненаставних активности на Факултету.

Стандард 13: SWOT анализа  
Предности Слабости
 • Студенти учествују и имају право гласа у свим органима и телима факултета и у телима која учествују у процесу самовредновања и процени квалитета. +++
 • Поједини студентски представници (студент продекан, делегати, студентске организације)  могу директно да утичу на процес доношења одлука. ++
 • Сви студенти учествују у попуњавању анкета. +++
 • Студенти самостално предлажу мере за побољшање квалитета. ++
 • Студенти могу да спроводе и самосталне провере квалитета. ++
 • Недовољна заинтересованост студената за учешће у раду стручних органа. +++
Могућности Опасности
 • Подизање свести студената о важности процеса самовредновања. +++
 • Организовање јавних расправа о укључивању у процес унапређења квалитета и расправа о иницијативама заунапређење квалитета. ++
 • Организовање зборова са представницима управе факултета где би студенти директно изнели своје предлоге без административне баријере. ++
 • Студенти немају већину у телима за обезбеђење квалитета па је могуће прегласавање ако предложене мере нису у интересу осталих чланова тела. +
 • Неповерење студената да ће укључивање у процес  самовредновања донети стварне промене. ++
 • Недовољна свест студената да покажу иницијативе за унапређење квалитета. ++
Показатељи и прилози за стандард 13
Прилог 13.1 Документација која потврђује учешће студената у самовредновању и провери квалитета