SRB

ENG

Извештај о самовредновању
2014–2016.
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности у Београду

Стандард  3:  Систем обезбеђења квалитета

Факултет примењених уметност својим досадашњим радом показује узлазну путању квалитета наставе и уметничко-истраживачког рада. У жељи да константно унапређује квалитет рада Факултет је именовао, Комисију за обезбеђивање квалитета рада Факултета примењених уметности, којој основне смернице рада даје Стратегија обезбеђења квалитета високог образовања у области примењених уметности, дизајна и конзервације и рестаурације ФПУ /бр.03-24/7-2 од 23.9.2008./ а рад Комисије Пословником о раду Комисију за обезбеђивање квалитета рада Факултета примењених уметности у Београду (Пословником о раду Комисије за обезбеђивање квалитета рада Факултета примењених уметности у Београду).

Студенти су укључени у рад Комисије и радних тимова и имају активну улогу, како у процесу самовредновања, тако и у процесу дефинисања политике квалитета на Факултету. Студенти су уједно разлог и најважнији корисници резултата Факултета проистеклих из настојања свих запослених да перманентно примењују све сегменте перманентног побољшања квалитета рада Факултета који воде ка ефикаснијим студијама. Не треба посебно истицати да су студенти критичари рада Факултета на пољу рационалног коришћења ресурса Факултета.

Радна тела задужена за квалитет у свом ангажовању се ослањају на разне изворе информација неопходних за доношење објективних закључака. Извори и начини прикупљања података одређени су правилницима, а у том смислу основни инструменти самовредновања су анонимни писани упитници (анкете) који садрже питања отвореног и затвореног типа, у зависности од садржаја и намене самог упутника.

Комисија за обезбеђење квалитета рада ФПУ, као највиши орган задужен за квалитет, анализира појединачне извештаје радних тела и доноси извештај о квалитету рада и услова рада на Факултету. Све активности на пољу самоевалуације свих аспеката рада на Факултету се обављају по унапред донетом календару активности, који предлаже Комисија, а усваја Наставно-уметничко-научно веће.

Стандард 3: SWOT анализа  
Предности Слабости
 • Постојање Комисије која се бави квалитетом Факултета и квалитетом наставе и студијских програма. +++
 • Одсеци предлажу своје представнике, ненаставно особље свог представника а студенти своје представника, уместо предлагања од стране више субјеката и прегласавања на Већу. +++
 •  Мере за обезбеђење квалитета и субјекти обезбеђења квалитета се јасно дефинишу. ++
 • Информатичка подршка која омогућава и периодичност и правовременост одређених процеса и анкетирања. ++
 • Традиционално добри и колегијални односи између наставника и студената, уз узајамно уважавање. +++
 • Контакти наставника са  студенатима мастер и докторских академских студија у иностранству који су завршили наш факултет омогућава информисаност о начину функционисања врхунских сродних факултета помаже у дефинисању мера обезбеђења квалитетa. +++
 • Недовољни степен интеграције у оквиру универзитета у домену квалитета. ++
 • Слаба мотивисаност студената за укључивање у процесе који им не доносе одмах жељене промене. ++
Могућности Опасности
 • Могуће учешће у међународним пројектима који се баве овом облашћу.  ++
 • Велика енергија и жеља студената и млађих сарадника може да очува и унапреди квалитет Факултета. +++
 • Самовредновање представља и учење о новим начинима унапређивања квалитета и својеврстан изазов. +++
 • Преобимност документације коју треба генерисати у свим процедурама, као и много понављања истих елемената без извлачења и уочавања есенцијалних елемената прети да отежа читав процес ++
 • Временска неусклађеност и неинформисаност о процедурама и правилима. +
 • Преоптерећеност и наставника и студената, који немају довољно времена да се посвете овим процедурама, као и   недостатак афирмације за ову врсту активности. ++
Показатељи и прилози за стандард 3
Прилог 3.1. Формално успостављено тело (комисија, одбор, центар) са конкретном одговорношћу за унутрашње осигурање квалитета у високошколској установи (извод из Статута) и опис рада (до 100 речи).
Прилог 3.2. Списак свих анкета
Прилог 3.3. Документ о анализи резултата анкета и о усвајању корективних и превентивних мера