SRB

ENG

Извештај о самовредновању
2014–2016.
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности у Београду

Стандард 4: Квалитет студијског програма

Факултет конципира своје студијске програме као мултидимензионалне и динамичке концепте у стварању и развоју компетитивних предности домаћих студената у све израженијој конкуренцији глобалног тржишта знања. Стога се на Факултету непрекидно и упоредо одвијају два паралелна процеса: процес евалуације студијских програма и процес усавршавања истих, како би се на што адекватнији начин одговорило на све веће едукативне захтеве који се стављају пред Факултет.

Константним информисањем о компетентности и кредибилности својих студијских програма у окружењу у коме постоји, а према унапред утврђеним критеријумима и поступцима оцењивања, Факултет преусмерава своје капацитете, редизајнира своје програме и свеукупни рад са континуираном потребом да доприноси напретку знања  из области примењених уметности, дизајна и конзервације и рестаурације и промовише националну културу квалитета наведене области.

Аспекти одвијања студијских програма, као што су циљеви, садржај, структура, методе извођења наставе, оптерећење наставног особља и студената, стручност, практичност, неизоставни су део сваке системске провере квалитета Факултета. Постоје утврђени поступци за одобравање, праћење и контролу програма студија.

У првој акредитацији у складу са увођењем болоњског процеса образовања Факултет се определио за академске студије у трајању 4+1. Ради усклађености са силабусима репрезентативних страних високошколских установа, Факултет је извршио иновацију студијских програма уневши мање измене у курикулуме својих студијских програма, пре свега везане за увећање процента изборних предмета, са шест студијских програма уз увођење специјализованих изборних модула. У поступак нове акредитације Факултет улази са седам студијских програма: три програма основних академских студија, три програма мастер академских студија и студијским програмом докторских академских студија.

Студентима је преко оцењивања студијских програма омогућено учешће у осигуравању квалитета студијских програма. Пресек стања квалитета студијских програма добија се на основу података прикупљених спровпђењем анонимне анкете путем писаних упитника од стране студената (упитници за студенте). У поступку евалуације учествују и наставници, сарадници и стручна служба Факуллтета (упитници за наставнике, сараднике и стручну службу).
Највећа вредност курикулума студијских програма на Факултету лежи у томе да подстиче студенте на креативност и стваралачки начин размишљања и примену стечених знања и вештина у практичне сврхе.

Садржаји, циљеви, компетенције, које студент стиче савладавањем појединачних студијских програма Факултета, јасно су дефинисани и доступни садашњим и будућим студентима и јавности преко информација за студенте и преко сајта Факултета, где се налазе и јасно дефинисани услови и поступци уписа и завршавање студија, као и стицање дипломе одређеног нивоа образовања.

Стандард 4: SWOT анализа  
Предности Слабости
 • Могућност дефинисања циљева и исхода, као и међусобне повезаности предмета кроз информациони систем. ++
 • Добар студијски програм доприноси пријави већег броја кандидата за упис на студије што даје могућност за одабир квалитетнијих кандидата. +++
 • Већи број студената успева да заврши основне студије у предвиђеном року. +++
 • Већи број студената успева да заврши мастер студије у предвиђеном року. +++
 • Немогућност довољно брзог реаговања на технолошке промене и промене на тржишту рада изменама у студијским програмима. ++
 • Расподела студената између модула на основу квота и даље не прати у довољној мери жеље студената и кретања на тржишту рада. ++
 • Неприхватање одређених наставника да унесу  промене у програме предмета у складу са исходима учења везаним за конкретне вештине. +++
 • Неажурност јавно доступних података о појединим предметима . ++
Могућности Опсаности
 • Увођење посебних садржаја који би унапредили презентационе и комуникационе вештине. +++
 • Процес самовредновања представља повод и подстицај да се студијски програми поново продискутују и дође до добрих решења за  њихово иновирање и унапређење. +++
 • Учешће на семинарима и радионицама које подстичу стицање активних компетенција наставника за рад на циљевима, исходима и компетенцијама. +++
 • Добра усклађеност циљева, садржаја студијских програма и исхода учења. ++
 • Перманентна и квалитетна сарадња са привредом што обезбеђује добре повратне информације о очекиваним компетенцијама. ++
 • Преко Алумни организације се одржава добра повезаност са бившим студентима, а добијају се и повратне информације о кретањима на тржишту рада. +++
 • Недовољна свест појединих наставника о значају  исхода учења за запошљавање свршених студената. ++
 • Недовољна комуникација наставника и  информисаност о садржајима и циљевима предмета које предају други наставници, чиме се неки садржаји понављају, а неки други изостављају. ++
 • Непостојање довољне мотивације студената да се баве егзактним процедурама за мерење оптерећења ради  процене ЕСПБ за поједине предмете. ++
 • Тенденција узимања лакших завршних радова, односно неусаглашеност у потребном времену израде рада између појединих наставника. +
Показатељи и прилози за стандард   4
Табела 4.1.  Листа свих студијских програма који су  акредитовани  на  високошколској установи са укупним бројем уписаних студената на свим годинама студија у текућој и претходне 2 школске године
Табела  4.2. Број и проценат  дипломираних  студената (у  односу  на  број  уписаних)  у претходне 3 школске године у  оквиру  акредитованих  студијских програма. Ови подаци се израчунавају тако што се укупан број студената који су дипломирали у школској години (до 30. 09.) подели бројем студената уписаних у прву годину студија исте школске године. Податке показати посебно за сваки ниво студија.
Табела 4.3. Просечно трајање студија у претходне 3 школске године. Овај податак се добија тако што се за студенте који су дипломирали до краја школске године (до 30.09.) израчуна просечно трајање студирања. Податке показати посебно за сваки ниво студија.
Прилог 4.4. Анализа резултата  анкета о мишљењу дипломираних студената  о квалитету студијког програма и постигнутим исходима учења.
Прилог 4.5. Анализа резултата  анкета о задовољству послодаваца стеченим квалификацијама дипломаца.