SRB

ENG

Извештај о самовредновању
2014–2016.
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности у Београду

Стандард  8: Квалитет студената

Правилник о основним академским и мастер академским студијама на Факултету примењених уметности у Београду-пречишћен текст /бр.03-28/7-1 од 23.09.2015. године/, Измене и допуне Правилник о основним академским и мастер академским студијама на Факултету примењених уметности у Београду, бр. 03-28/1-1 од 28.02.2017. године, Правилник о докторским академском студијама на Факултету примењених уметности у Београду-пречишћен текст-, бр. 03-28/5-1 од 23.9.2015. године, Правилник о изменама и допунама Правилник о докторским академском студијама на Факултету примењених уметности у Београду, бр. 03-28/4-1 од16.11.2016. годинеи Правилник о пријави и одбрани завршног рада  на  мастер академским студијама на Факултету примењених уметности у Београду, бр. 03-28/19 од 28.12.2012. године, одређују параметре и услове за оцењивање и унапређење квалитета студената Факултета. Факултет својим правилницима прописује јасне стандарде информисања и рада са студентима од одабира и уписа студената до завршетка студија. Поступак и упис студената у прву годину основних академских студија регулише су Правилником о полагању испита за проверу склоности и способности за упис у прву годину основних академских студија на Факултету примењених уметности у Београду, бр. 03-28/14 од 05.11.2008. године, Правилником о измени и допуни Правилника о полагању испита за проверу склоности и способности за упис у прву годину основних академских студија на Факултету примењених уметности у Београду, бр. 03-15/28 од 29.05.2012. године и Правилником о измени и допуни Правилника о полагању испита за проверу склоности и способности за упис у прву годину основних академских студија на Факултету примењених уметности у Београду, бр. 03-28/3-1 од 09.04.2015. године. Сва општа акта Факултета, која утврђују мере о положају, рангирању, оцењивању, правима и обавезама студената, усклађена су са позитивном регулативом Републике Србије. Општа аката Факултета су истакнути на сајту Факултета и тако увек доступна на увид студентима и осталим заинтересованим лицима.

Сви запослени на Факултету су свесни одговорности коју имају према студентима. Промовише се једнакост и равноправност свих студената. Дискриминација студената по било ком основу је елиминисана и актима Факултета и односом наставног и ненаставног особља према студентима, као и сталним напором свих запослених да се Факултет развија у здраву, етичку, хармоничну академску средину, у којој се наставници и студенти међусобно уважавају и поштују. Факултет не поставља ни једну препреку критичкој мисли студената ка сваком евентуалном пропусту, било које врсте на Факултету. Факултет гарантује могућност студирања студентима са посебним потребама.

Наставно особље упознаје студенте са обавезом праћења наставе. Наставно-уметничко-научно веће разматра критеријуме оцењивања студената.

О квалитету студената се редовно расправља на Колегијуму деканата и шефова одсека, већима одсека и Наставно-уметничко-научном већу Факултета. Прате се ангажовања и успеси студената у ванфакултетским  активностима /изложбе, награде и др./.

Како Факултет омогућава студентима облике студентског организовања и деловања, основан је Студентски парламент и изабран је студент продекан. Такође, студенти су заступљени и одлучују у бројним стручним органима и радним телима Факултета: Савету Факултета, Наставно-уметничко-научном већу, Комисији за  обезбеђење квалитета рада Факултета.  

Стандард 8: SWOT анализа  
Предности Слабости
 • Висока заинтересованост средњошколаца у Србији за Факултет примењених уметности. +
 • Одлична организација пријемног испита,  транспарентност и коришћење савремених технологија  (електронска обрада података, брзо обавештавање путем сајта). +++
 • Поштовање равноправности студената укључујући студенте са посебним потребама, који могу бити врло успешни у пословима за које Факултет оспособљава. +++
 • Студенти спроводе и самосталне провере квалитета оцењивања, преко студентских организација и  неформалних анкета (форум, социјалне мреже). +
 • Још увек недовољно добро успостављена мобилност стварају проблеме приликом  признавања предмета  стечених на другим установама. +
 • Неуједначеност критеријума оцењивања  +++
Могућности Опасности
 • Постојање квалитетне и добро организоване  припремне наставе из области примењене уметности,  дизајна и конзервације и рестаурације. ++
 • Маркетинг за припремну наставу и промоцију Факултета како у медијима тако и на сајту Факултета. +++
 • Даље унапређење промоције Факултета по средњим школама. +++
 • Развој уграђених процедура информационог система за свеобухватну анализу и дескриптивну презентацију података о пролазности. +++
 • Повећање мобилности студената и могућност доласка студената и професора из других средина поспешује  размену искустава и повећава заинтересованост за  корективне процесе. +++
 • Предзнање које студенти доносе из средње школе већ читаву деценију опада. +++
 • Предзнање је врло шаролико, у зависности од школа из којих кандидати долазе. +++
 • Поједини наставници некритички снижавају критеријум. +++
 • Опште снижавање критеријума за упис на факултет услед парирања конкуренцији. ++
 • Неповерење студената да је уопште могуће утицати, кроз поступак анкетирања, на позитивне промене. ++
 • Недовољна активност Студентског парламента у овим процесима. ++
 • Недовољна свест студената да треба да покажу иницијативу. +++
 • Неповерење студената и наставника у анонимност анкета и добронамерност оних који их спроводе. +
Показатељи и прилози за стандард  8
Табела 8.1. Преглед броја студената по нивоима, студијским програмима и годинама студија на текућој школској години
Табела 8.2. Стопа успешности студената. Овај податак се израчунава за студенте који су дипломирали у претходној школској години (до 30.09) а завршили студије у року предвиђеном за трајање студијског програма
Табела 8.3Број студената који су уписали текућу школску годину у односу на остварене ЕСПБ бодове (60), (37-60) (мање од 37) за све студијске програме по годинама студија
Прилог 8.1. Правилник о процедури пријема студената
Прилог 8.2. Правилник о оцењивању
Прилог 8.3. Процедуре и корективне мере у случају неиспуњавања и одступања од усвојених процедура оцењивања