SRB

ENG

Извештај о самовредновању
2014–2016.
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности у Београду

Стандард 9: Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса

Наставници благовремено обавештавају студенте о потребним уџбеницима и другој литератури за целовито савлађивање наставног градива и целовито спремање предиспитних и испитних обавеза из сваког предмета. Настава из сваког предмета је покривена одговарајућом литературом, уџбеницима и другим училима.

Факултет поседује специјализовану Библиотеку. Библиотека је организациона јединица факултета која својом опремљеношћу значајно доприноси квалитету наставног процеса. Библиотека је опремљена уџбеницима, приручницима, додатном уџбеничком литературом, на српском, енглеском језику и на другим језицима и они у потпуности покривају сва наставна подручја. Фонд библиотека се континуирано обнавља и допуњује.

Литература потребна за успешно праћење наставе и полагање испита доступна је студентима током читаве школске године. Библиотека поседује 27.065 библиотечких јединица (уџбеници, стручна литература, монографије, кталози, часописи).

Читаоница Факултета се налази у оквиру библиотеке и опремљена је са 40 места и компјутером са интернет приступом.

Радно време библиотеке и читаонице је од 08.00 до 19.00 часова. Библиотечка грађа је доступна и на располагању свим студентима и запосленима на Факултету, као и студентима и стручним лицима са других факултета, установа и институција. Библиотека је опремљена и фотокопир апаратом и скенером.

Приликом пријема на Факултет студенти се детаљно упознају са ресурсима којима располажу библиотека. Особље библиотеке корисницима библиотеке пружа стручну помоћ у претрази за одговарајућим насловима и обезбеђује сарадњу са другим библиотекама у случају потребе.
У библиотеци раде два библиотекара. Комисија за самовредновање и обезбеђење квалитета периодично вреднује рад запослених у библиотеци и рачунарској учионици, као и квалитет библиотечког фонда, опреме и инструмената за рад.

Организацја и рад Библиотеке уређени су Статутом и општим актом Факултета, а уџбенике и издавачку делатност Факултета регулише Правилник о уџбеницима и издавачкој делатности бр. 03-28/10 од 21.10.2008. године.

Сваки одсек на Факултету располаже одговарајућом рачунарском опремом, у складу са потребама наставе, која је на располагању студентима.

Стандард 9: SWOT анализа  
Предности Слабости
 • Постојање Правилника о уџбеницима и другој наставној литератури. +++
 • Велики обим библиотечког фонда. +++
 • Добра покривеност предмета стручном  и савременом литературом. ++
 • Постојање адекватног простора предвиђеног за библиотеку са читаоницом. ++
 • Радно време Библиотеке. +++
 • Недовољна средства за проширење библиотечког фонда. ++
 • Недостатак адекватне литературе за поједине предмете. ++
 • Недовољна заинтересованост студената за коришћење библиотечких ресурса. +++
 • Непостојање информационог систем као основа за већи број услуга доступних студентима и запосленима. ++
 • Недовољна средства за додатно осавремењивање и опремање Факултета информатичким ресурсима. +++
 • Недовољна рачунарска опремљеност факултета. +++
 • Недостатак приручних библиотека на одсецима. ++
 • Непостојање дигитализованих издања као и недигитализованост постојећег библиотечког фонда. +++
Могућности Опасности
 • Додатно унапређење Правилника о уџбеницима и другој наставној литератури. ++
 • Умрежавање са другим уметничко- истраживачким институцијама може довести до проширења библиотечког фонда. +++
 • Подстицање наставника на разне форме издавачке делатности на Факултету. +++
 • Подстицање заинтересованих ван Факултета на улагање у усавршавање библиотечких и информатичких ресурса Факултета. +++
 • Постојање квалитетног информационог система као основе за велики број услуга доступних студентима и запосленима. +++
 • Неусклађеност наставне литературе и градива. ++
 •  Због свеопште лоше материјалне стуације недовољно улагање, у дужем временском периоду, у осавремењивање библиотечких и информатичких ресурса. ++
Показатељи и прилози за стандард  9
Табела 9.1. Број и врста библиотечких јединица у високошколској установи
Табела 9.2. Попис информатичких ресурса
Прилог 9.1. Општи акт о уџбеницима
Прилог 9.2. Списак уџбеника и монографија чији су аутори наставници запослени на високошколској установи (са редним бројевима)
Прилог 9.3. Однос броја уџбеника и монографија (заједно) чији су аутори наставници запослени на установи са бројем наставника на установи