SRB

ENG

 

Докторске академске студије

Студијски програм:Примењене уметности и дизајн
Предмет: Праксе савремене ликовне уметности
Шифра: ПУ221Наставник: др. ум. Кузмановић К. Бранка
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 10
Услов: Нема
Циљ предмета
Функционална применa  знања стечених током  процеса  истраживања одређених ликовних уметничких поетика 20. и 21. века у  стваралачкој пракси студента  употребом традиционалних и савремених медија и облика изражавања. Кореспондирање тих знања и искустава са потребама рада студента на докторским уметничким студијама.
Исход предмета
Упознавањем са одређеним и разноврсним  праксама  ликовне уметности 20. и 21. века  студенти додатно разматрају  сопствене идеје, искуства и знања конструктивним препознавањем како у оквирима сопственог професионалног деловања, контекстуализовањем и/или концептуализовањем  у односу на изабрани  домен, тако и  у текућим, интердисциплинарним и интегративним токовима.
Садржај предметa
Прикази поетика одабраних  протагониста и појава у ликовној уметности 20. и 21. века. Разматрањем радова одређених стваралаца пажња је усмерена  на концепт  и контекст дела, са специфичним  освртом   на оне уметничке стратегије које су се бавиле различитим статусом уметничког рада и деловања, на дела која остварују синтезу више уметничких медија, конвергирају ка  медијима уз  помоћ којих се  остварују  разноврсне комуникационе релације са јавношћу. 
1.-2. недеља – упознавање са дотадашњим професионалним деловањем  и интересовањима полазника предмета кроз разговор, дискусије и приказе студентских визуелних документација, одабирање тежишта за  реализацију радова студената са акцентом на индивидуалном приступу, креативним потребама студената; приказ програма предавања;
3. -14.  недеља - реализација предавања која се односе на изабране карактеристичне примере савремене ликовне уметности,  класичне  и некласичне медије (видео, перформанс, инсталације, дигитална уметност и друго)  преко разних облика  и примера уметничког деловања.
15. недеља – дискусије, презентације концепата  радова.
Препоручена литература:
1. T.Bayrle, Vitamin P: new perspectives in painting, Phaidon, London, 2002; 
2. J. Burton, Vitamin D-new perspectives of the drawing, Phaidon, London, New York, 2005; 
3. G. Carmine, grupa autora, Vitamin 3-D; new perspectives in sculpture and installation, Phaidon, London, 2009; 
4. D.Manzona,Conceptual Art Taschen, Koeln, 2006; 
5. H. Klotz, Уметност у XX  веку; модерна – постмодерна, друга модерна, Светови, Нови Сад, 1995; 
6. М. Перниола, Естетика двадесетог века, Светови, Нови Сад, 2005; .
7. H.Foster, Krauss, I.A.Bois, H.D. Buchloh, Art Since 1900: Modernism, Antimodernism, Postmodernism, Thames and Hudson, London, 2005; 
8. C. Harrison, P.Wood, Art in Theory 1900-1990, an anthology of changing ideas, Blackwell, Oxford, Cambidge, 1999;
9. Каталози, монографије, публикације, и др.
Број часова активне частаве 8 Предавања: 1 Студијски истраживачки рад: 7
Методе извођења наставе 
Предавања, консултације, стручне посете, дискусије, презентације.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитна активност: похађање наставе 10, самосталан рад 50, презентација рада 10
Испитна обавеза: писани рад 30