SRB

ENG

 


Мастер студије

Студијски програм: Примењена уметност
Модул: Керамика

Функционално и естетско пројектовање и реализација дводимензионалних и тродимензионалних керамичких форми различите сложености и намене, уникатног карактера или предвиђене за серијску производњу, а намењених задовољењу интелектуалних и естетских потреба и свакодневној индивидуалној или јавној употреби.


Р. бр. Шифра    Назив предмета ТИП СТ П В СИР ДОН ЕСПБ
 
     Први семестар
1 М305    Историја и теорија дизајна 1 ТУ О 2 0 1 0 3
2 М121    Уникатна керамика 1 У О 2 0 2 0 5
3 М069    Посудна керамика 1 У О 2 0 2 0 5
4 М040    Керамички дизајн 1 У О 2 0 2 0 6
5      Изборни блок С1 или П1             11
  21 30
 
     Изборни блок С1 
1 M086    СИР 1 Керамика У И 0 0 6 0 8
2 М054    Маркетинг 1 ДХ И 2 0 2 0 3
 
     Изборни блок П1 
1 М201    Методика 1 ДХ И 3 0 2 0 8
2 M202    Методичка пракса 1   И         3
 
     Други семестар
1 М306    Историја и теорија дизајна 2 ТУ О 2 0 1 0 3
2      Изборни блок С2 или П2             11
3      Изборни Керамика
   (бира се 1 од 3 предмета)
            8
4 М022    Завршни рад – Керамика У О         6
  21 30
 
     Изборни блок С2 
1 M101    СИР 2 Керамика У И 0 0 14 0 8
2 M055    Маркетинг 2 ДХ И 2 0 2 0 3
 
     Изборни блок П2 
1 M203    Методика 2 ДХ И 3 0 2 0 8
2 M204    Методичка пракса 2   И         3
                   
     Изборни Керамика
1

М122

   Уникатна керамика 2 У И 2 4 2 0 8
2

М070

   Посудна керамика 2 У И 2 4 2 0 8
3

М041

   Керамички дизајн 2 У И 2 4 2 0 8

(ТИП: ДХ друштвено-хуманистички, ТУ теоријско-уметнички, УМ уметнички; СТ (статус): О обавезни, И изборни; П предавања, В вежбе, ДОН други облици наставе, СИР самостални истраживачки рад; ЕСПБ Европски систем преноса бодова)

Студенти бирају тему завршног рада из области керамике тако да тематски садржај обухвата један или више предмета у оквиру уметничких предмета: Уникатна керамика, Посудна керамика и Керамички дизајн.

Свршени студент модула Керамика одликоваће се следећим способностима:

  • стварање реалних идеја, концепата, предлога, решења и аргумената, самостално или у сарадњи са другима, у циљу извршавања постављених задатака или лично иницираних активности у процесу креирања оригиналних керамичких форми (уникатних или за серијску производњу).
  • примењивање креативног и иновативног начина мишљења у процесу посматрања, исраживања, идентификовања проблемског поља, анализе, визуализације и грађења тродимензионалних, функционално и естетски артикулисаних, савремених керамичких форми.
  • претварање сопствених идеја у материјалне резултате као што су скице, цртежи и слике, тродимензионални модели и скице, који могу бити реализовани традиционалним и/или савременим техничко – технолошким средствима својственим керамици.
  • избор, тестирање и употреба материјала одговарајућих карактеристика, опреме и  техничко – технолошких поступака и услова њихове примене у процесу реализације керамичких форми.
  • познавање и разумевање критичке и контекстуалне димензије професије примењеног уметника области керамике, али и примењене и ликовне уметности и дизајна уопште, на пример историјске, политичке, друштвене, економске, еколошке, етичке димензије и познавање теоријског контекста.
  • успостављење професиуоналног односа са са публиком, сарадницима, институцијама, медијима, наручиоцима, корисницима, тржиштем.
  • коришћење предузетничких и организационих способности и сналажљивости како би се обезбедила средства и услови за свој индивидуални рад и/или тимски рад.
  • употреба различитих извора информација, информационо – комуникационих технологија и других медија за употпуњавање знања, прикупљање и размену информација, праћење новина у струци, комуникацију и сарадњу са ширим окружењем.