SRB

ENG

 


Мастер студије

Студијски програм: Примењена уметност
Модул: Примењено сликарство

Наставa на примењеном сликарству усмерана је тако да образује студенте чија је ужа специјалност синтеза сликарства и архитектуре односно, изражавање у техникама зидног и монументалног сликарства. Поред општег образовних предмета и опште ликовне и техничке културе који се изучавају на нивоу факултета, највише уметничко и стручно образовање из области примењеног сликарства посебно се обезбеђује стручно уметничким предметима зидно сликарство и монументално сликарствo.


Р. бр. Шифра    Назив предмета ТИП СТ П В СИР ДОН ЕСПБ
 
     Први семестар
1 М305    Историја и теорија дизајна 1 ТУ О 2 0 1 0 3
2 М027    Монументални сликарство 1 У О 3 3 2 0 8
3 М009    Зидно сликарство 1 У О 3 3 2 0 8
4      Изборни блок С1 или П1             11
  25,6 30
 
     Изборни блок С1 
1 M086    СИР 1 Примењено сликарство У И 0 0 6 0 8
2 М0381    Примењена вишемедијска уметност 1 ТУ И 2 2 0 0 3
3 М054    Маркетинг 1 ДХ И 2 0 2 0 3
 
     Изборни блок П1 
1 М201    Методика 1 ДХ И 3 0 2 0 8
2 M202    Методичка пракса 1   И         3
 
       Други семестар
1 М306    Историја и теорија дизајна 2 ТУ О 2 0 1 0 3
2      Изборни блок С2 или П2             11
3      Изборни Примењено сликарство
   (бира се 1 од 2 предмета)
            8
4 М140    Завршни рад – Примењено
   сликарство
У О         8
  21,1 30
 
     Изборни блок С2 
1 M205    СИР 2 Примењено сликарство У И 0 0 14 0 8
2 М0381    Примењена вишемедијска уметност 2 ТУ И 2 2 0 0 3
3 М055    Маркетинг 2 ДХ И 2 0 2 0 3
 
     Изборни блок П2 
1 M203    Методика 2 ДХ И 3 0 2 0 8
2 M204    Методичка пракса 2   И         3
                   
     Изборни Примењено сликарство
1 М0272    Монументални сликарство 2 У И 4 4 0 0 8
2 М0092    Зидно сликарство 2 У И 4 4 0 0 8


(ТИП: ДХ друштвено-хуманистички, ТУ теоријско-уметнички, УМ уметнички; СТ (статус): О обавезни, И изборни; П предавања, В вежбе, ДОН други облици наставе, СИР самостални истраживачки рад; ЕСПБ Европски систем преноса бодова)

Завршни рад је реализација пројекта зидне слике. Студент бира тему завршног рада из једног или више предмета.

Свршени студент модула Примењена сликарство одликоваће се следећим способностима:

  • стварање основних ликовних идеја, концепција и решења аргумената, самостално или у сарадњи са другима, у циљу извршавања постављених задатака или лично иницираних активности у процесу решавања зидног и монументалног сликарства, просторних и функционалних проблема у оквиру сложене ликовне материје Примењеног сликарства.
  • примењивање основних теоретских, ликовних и практичних знања у процесу креативног истраживања у области примењеног сликарства као синтезе архитектуре и уметничког дела.
  • избори и употреба материјала одговарајућих карактеристика и техника преноса сликарског предлошка у зидну сликарску композицију уз препознавање естетике одређене сликарске форме.
  • примењивање и интеграција целокупне области стеченог знања-стручно, техничко-технолошко, уметничко за самостално вођење једноставних пројеката, за даљи развој и образовање у струци, као и да стечено знање успешно користи у даљем раду.
  • за професионалан рад на сарадничким пословима на подручју стваралаштва у области Примењеног сликарства: зидно и монументалносликарство у простору архитектурe.
  • успостављавље професионаног односа са публиком, наручиоцима, корисницима, тржиштем, потрошачима и/или учесницима.