SRB

ENG

 


Мастер студије

Студијски програм: Примењена уметност
Модул: Примењено вајарство

Циљ образовања je ликовно решавање естетских, скулпторских, просторних и функционалних проблема у скулптури, која концепцијски и обликовно чини интегрални део архитектуре и простора, у меморијалној скулптури и ситној пластици и медаљерству: у обликовању медаља, плакета, новца, сувенира, намењених савременим потребама друштва или индивидуалној употреби.


Р. бр. Шифра    Назив предмета ТИП СТ П В СИР ДОН ЕСПБ
 
     Први семестар
1 М305    Историја и теорија дизајна 1 ТУ О 2 0 1 0 3
2 М073    Примењено вајарство 1 У О 4 4 6 0 16
4      Изборни блок С1 или П1             11
  24,9 30
 
     Изборни блок С1 
1 М089    СИР 1 Примењено вајарство У И 0 0 6 0 8
2 М0381    Примењена вишемедијска уметност 1 ТУ И 2 2 0 0 3
3 М054    Маркетинг 1 ДХ И 2 0 2 0 3
 
     Изборни блок П1 
1 М201    Методика 1 ДХ И 3 0 2 0 8
2 M202    Методичка пракса 1   И         3
 
     Други семестар
1 М306    Историја и теорија дизајна 2 ТУ О 2 0 1 0 3
2      Изборни блок С2 или П2             11
3 М074    Примењено вајарство 2 У О 4 4 0 0 8
4 М025    Завршни рад – Примењено вајарство
У О         8
  22,4 30
 
     Изборни блок С2 
1 M104    СИР 2 Примењено вајарство У И 0 0 14 0 8
2 М0381    Примењена вишемедијска уметност 2 ТУ И 2 2 0 0 3
3 М055    Маркетинг 2 ДХ И 2 0 2 0 3
 
     Изборни блок П2 
1 M203    Методика 2 ДХ И 3 0 2 0 8
2 M204    Методичка пракса 2   И         3


(ТИП: ДХ друштвено-хуманистички, ТУ теоријско-уметнички, УМ уметнички; СТ (статус): О обавезни, И изборни; П предавања, В вежбе, ДОН други облици наставе, СИР самостални истраживачки рад; ЕСПБ Европски систем преноса бодова)

Примењено вајарство обухвата три посебне области: 1. скулптура у простору и архитектури, 2. меморијална скулптура и 3. ситна пластика и медаљерство. Студент бира задатак из једне области и изучава је као тему студијског истраживачког рада – завршни рад.

Свршени студент модула Примењено вајарство одликоваће се следећим способностима:

  • стварање основних идеја, концепција, решења и аргумената, самостално или у сарадњи са другима, у циљу извршавања постављених задатака или лично иницираних активности у процесу решавања скулпторских естетских, просторних и функционалних проблема у оквиру сложене ликовне материје Примењеног вајарства.
  • примењивање основних теоретских, ликовних и практичних знања у уметности у процесу креативног истраживања и обликовања скулпторских и просторних целина у различитим фазама ликовног истраживања.
  • компоновање самосталних скулпторских облика на основу идејних цртежа и превођење визуелног садржаја у пластични израз.
  • избори и употреба материјала одговарајућих карактеристика и техника преноса скулптореког предлошка у скулпторски облик уз препознавање естетике обрађене форме.
  • усавршавањем различитих техника и култура скулпторског обликовања омогућено је праћење развоја постојећих и стварање нових медија и технологија, на пољу интердисциплинарних приступа савременој пракси у решавању сложене материје примењеног вајарства.
  • примењивање и интеграција целокупне области стеченог знања-стручно, техничко-технолошко, уметничко за самостално вођење једноставних пројеката, за даљи развој и образовање у струци, као и да стечено знање успешно користи у даљем раду.
  • за професионалан рад на сарадничким пословима на подручју стваралаштва у области Примењеног вајарства: скулптура у простору и архитектури, меморијална скулптура и ситна пластика и медаљерство.
  • успостављање професионаног односа са публиком, наручиоцима, корисницима, тржиштем, потрошачима и/или учесницима.