SRB

ENG

 


Мастер студије
Студијски програм:
Примењена уметност
Модул: Савремено одевање

Студенти се оспособљавају за пројектовање одевних елемената и целине кроз ликовне садржаје, решавање проблема естетских и функционалних вредности из области савременог одевања.


Р. бр. Шифра    Назив предмета ТИП СТ П В СИР ДОН ЕСПБ
 
     Први семестар
1 М305    Историја и теорија дизајна 1 ТУ О 2 0 1 0 3
2 М038    Савремено одевање – модни
   детаљи
У О 2 2 3 0 8
3 М037    Савремено одевање 1 У О 2 2 0 0 8
4      Изборни блок С1 или П1             11
  20,5 30
 
     Изборни блок С1 
1 M086    СИР 1 Савремено одевање У И 0 0 6 0 8
2 М054    Маркетинг 1 ДХ И 2 0 2 0 3
 
     Изборни блок П1 
1 М201    Методика 1 ДХ И 3 0 2 0 8
2 M202    Методичка пракса 1   И         3
 
     Други семестар
1 М306    Историја и теорија дизајна 2 ТУ О 2 0 1 0 3
2 М037    Савремено одевање 2 У О 2 4 2 0 8
3      Изборни блок С2 или П2             11
4      Завршни рад – Савремено
   одевање
У О         8
  20 30
 
     Изборни блок С2 
1 M101    СИР 2 Савремено одевање У И 0 0 14 0 8
2 M055    Маркетинг 2 ДХ И 2 0 2 0 3
 
     Изборни блок П2 
1 M203    Методика 2 ДХ И 3 0 2 0 8
2 M204    Методичка пракса 2   И         3


(ТИП: ДХ друштвено-хуманистички, ТУ теоријско-уметнички, УМ уметнички; СТ (статус): О обавезни, И изборни; П предавања, В вежбе, ДОН други облици наставе, СИР самостални истраживачки рад; ЕСПБ Европски систем преноса бодова)

Завршни рад је реализација колекције. Након обављеног истраживања студент припрема завршни рад у форми која садржи следећа поглавља: анализа модног тренда, одабир материјала, дефинисање силуете, методологија израде и презентације.

Свршени студент модула Савремено одевање одликоваће се следећим способностима:

  • оспособљеност студента за рад на концепту и разради идејних решења у сарадњи са другима у циљу савладавања постављених задатака у области савременог одевања
  • усавршавање омогућено познавањем и праћењем развоја постојећих или стварања нових медија и технологија, као и напретка на пољу интердисциплинарних приступа савременој пракси
  • успостављање професионалних односа са публиком, научницима, тржиштем и учесницима