основне студије : графички дизајн

SRB

ENG

 

Основне академске студије
Студијски програм: Дизајн
Модул: Графички дизајн

Циљ наставе је информисање и стицање професионалних способности за бављење графичким дизајном. После прве две године студија у којима стиче основе ликовно-графичке културе кроз предмете Цртање, Сликање, основе Графике, Писма и Фотографије, Анатомско цртање, Пројектовање облика, Историју и теорију уметности, студент у трећој години, поред предмета Акт, похађа предмете уже струке: Графичке комуникације, Плакат, Просторну графику, Типографију, Писмо, кроз које, уз теоријске предмете, развија знања и вештине помоћу којих се оспособљава за своје професионално опредељење. У завршној години се усмерава на пројекте у оквиру стручних предмета: Графичких комуникација, Плаката и Просторне графике. Настава је индивидуална и обавља се у просторијама Атељеа за графички дизајн које су опремљеме Мекинтош и РС рачунарима и другом опремом предвиђеном за наставу.
 

Р. бр. Шифра   Тип О/И П В ДОН О ЕСПБ
 
     Прва година
1 O142    Страни језик 1 ДХ О 2 0 0 0 4
2 O045    Историја уметности 1 ДХ О 2 0 0 0 4
3 O171    Цртање А УМ О 2 2 0 12 18
4 O003    Анатомско цртање 1 УМ О 1 0 0 1 4
5 O114    Пројектовање облика ТУ О 1 2 0 1 6
6 O096    Писмо 1 ТУ О 1 1 0 0 4
7 O168    Фотографија 1 УМ О 1 1 0 0 4
8 O016    Графика 1 УМ О 2 3 0 2 16
  21   60
       Друга година              
1 O143    Страни језик 2 ДХ О 2 0 0 0 4
2 O046    Историја уметности 2 ДХ О 2 0 0 0 4
3 O129    Сликање Б УМ О 2 2 0 8 14
4 O004    Анатомско цртање 2 УМ О 1 0 0 1 4
5 O097    Писмо 2 ТУ О 1 1 0 0 4
6 O017    Графика 2 УМ О 3 3 0 1 20
7 O144    Студијска фотографија 1 УМ О 1 1 0 0 4
8 O088    Основе дизајна друштвених мрежа ТУ О 2 0 0 0 6
  21   60
     Трећа година
1 O047    Историја уметности 3 ДХ О 2 0 0 0 4
2 O001    Акт 1 УМ О 1 0 0 1 4
3 O098    Писмо 3 ТУ О 1 2 0 1 6
4 O163    Типографија УМ О 1 2 0 1 6
5 O100    Плакат 1 УМ О 1 2 0 3 10
6 O022    Графичке комуникације 1 УМ О 1 2 0 4 12
7 O120    Просторна графика 1 УМ О 1 2 0 3 10
8      Изборни блок А или Б             8
  20   60
       Изборни блок А 
1 O135    Социологија културе ДХ И 2 0 0 0 4
2 O044    Историја дизајна ТУ И 2 0 0 0 4
     Изборни блок Б
1 O122    Психологија ДХ И 2 0 0 0 4
2 O095    Педагогија ДХ И 2 0 0 0 4
 
     Четврта година
1 O048    Историја уметности 4 ДХ О 2 0 0 0 4
2 O002    Акт 2 УМ О 1 0 0 1 4
3 O099    Писмо 4 ТУ О 1 2 0 0 6
4 O101    Плакат 2 УМ О 2 2 0 3 13
5 O023    Графичке комуникације 2 УМ О 2 2 0 3 14
6 O121    Просторна графика 2 УМ О 2 2 0 3 13
7      Изборни предмет             6
    20   60
     Изборни предмет  
1 O136    Српска уметност 20. века ДХ И 2 0 0 0 6
2 O071    Методика ДХ И 2 0 0 0 6


(Тип: ДХ друштвено-хуманистички, ТУ теоријско-уметнички, УМ уметнички; О обавезни, И изборни; П предавања, В вежбе, ДОН други облици наставе, О остали часови; ЕСПБ Европски систем преноса бодова)


Уметнички и теоријско-уметнички предмети

Предмет Тип Шифра ЕСПБ Часови
П+В+О
Наставник
Акт 1 УМ O001 4 1+0+1 М. Лађушић,
Д. Фулгоси
Акт 2 УМ O002 4 1+0+1 М. Лађушић,
Д. Фулгоси
Анатомско цртање 1 УМ O003 4 1+0+1 Д. Денић,
Т. Којић
Анатомско цртање 2 УМ O004 4 1+0+1 Д. Денић,
Т. Којић
Графика 1 УМ O016 16 2+3+2 Г. Петровић
Г. Булатовић
М. Томашевић
Графика 2 УМ O017 20 3+3+1 Г. Петровић
Г. Булатовић
М. Томашевић
Графика књиге УМ O020 12 2+2+2 М. Живковић,
О. Батајић Сретеновић
Графичке комуникације 1 УМ O022 12 1+2+4 З. Блажина
Графичке комуникације 2 УМ O023 14 2+2+3 З. Блажина
Историја дизајна ТУ O044 4 2+0+0 А.Чучковић
Писмо 1 ТУ O096 4 1+1+0 О. Стојадиновић,
Ј. Оршолић,
В. Ераковић
Писмо 2 ТУ O097 4 1+1+0 В. Ераковић
Писмо 3 ТУ O098 6 1+2+1 Ј. Оршолић
Писмо 4 ТУ O099 6 1+2+0 О. Стојадиновић,
Ј. Оршолић,
В. Ераковић
Плакат 1 УМ O100 10 1+2+3 З. Мићановић
Плакат 2 УМ O101 13 2+2+3 З. Мићановић
Просторна графика 1 УМ O120 10 1+2+3 М. Илић
Просторна графика 2 УМ O121 13 2+2+3 М. Илић
Основе дизајна друштвених мрежа ТУ O088 6 2+0+0 М. Гвардиол
Пројектовање облика ТУ O114 6 1+2+1 М. Пауновић
Сликање Б УМ O129 14 2+2+8 М. Огњановић
Студијска фотографија 1 УМ O144 4 1+1+0 В. Татаревић
Типографија УМ O163 6 1+2+1 И. Кнежевић
Фотографија 1 УМ O168 4 1+1+0 А. Келић
Цртање А УМ O171 18 2+2+12 С. Ђулизаревић-Карановић


Друштвено-хуманистички предмети

Предмет Тип Шифра ЕСПБ Часови
П+В+О
Наставник
Енглески језик 1 ДХ О142 4 2+0+0 С. Ђолић
Енглески језик 2 ДХ О143 4 2+0+0 С. Ђолић
Историја уметности 1 ДХ O045 4 2+0+0 З. Гаврић
Историја уметности 2 ДХ O046 4 2+0+0 З. Гаврић
Историја уметности 3 ДХ O047 4 2+0+0 М. Тодић
Историја уметности 4 ДХ O048 4 2+0+0 М. Тодић
Методика ДХ O071 6 2+0+0 С. Филиповић
Немачки језик 1 ДХ О142 4 2+0+0 А. Ђуровић
Немачки језик 2 ДХ О143 4 2+0+0 А. Ђуровић
Педагогија ДХ O095 4 2+0+0 И. Радовановић
Психологија ДХ O122 4 2+0+0 С. Марковић
Руски језик 1 ДХ О142 4 2+0+0 Е. Успенски
Руски језик 2 ДХ О143 4 2+0+0 Е. Успенски
Социологија културе ДХ O135 4 2+0+0 З. Аврамовић
Српска уметност 20. века ДХ O136 6 2+0+0 М. Тодић
Француски језик 1 ДХ О142 4 2+0+0 Б. Новаковић
Француски језик 2 ДХ О143 4 2+0+0 Б. Новаковић