УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

SRB

ENG

ПОЗНАВАЊЕ АРХИТЕКТОНСКИХ СКЛОПОВА И ДЕТАЉА

Наставник: Драган Манојловић, ванр. проф.

Познавање архитектонских склопова и детаља 1
(основне студије)
ДИЕНАСД01
ЕСПБ 6

Упознавање студената са конструктивним елементима и њиховим међузависностима у конструктивном склопу, у циљу оспособљавања за анализу конструктивног система у смислу могућности за адаптацију и реконструкцију архитектонских објеката високоградње и њихових делова, садржајем, формом и начином израде техничке документације за извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова, начином и редоследом извођења радова на материјализацији архитектонског простора.

Оспособљеност за праћење наставе и реализацију задатака на другим предметима. Стицање неопходних знања за успешну сарадњу са стручњацима других профила који учествују у изради пројектне документације као и њене реализације.

Основни елементи конструкције. Називи, облици, међуодноси, материјали, спојеви, димензионисање. Конструктивни склоп. Појам, типови, начини извођења, обележавање. Технички цртеж. Основни делови, симболи, котирање. Зидови. Поделе, материјали, димензије, извођење, отвори, завршна обрада. Пројектна документација. Врсте, састав. Фундирање. Накнадно пробијање отвора у зидовима. Врата. Облик, конструкција, начин отварања, мере, начин уградње. Прозори. Облик, конструкција, начин отварања, мере, начин уградње. Равни кровови. Одводњавање. Изолације.

Познавање архитектонских склопова и детаља 2
(основне студије)
ДИЕНАСД02
ЕСПБ 6

Међуспратне конструкције. Сводови. Материјали. Врсте. Типови. Подови. Особине, поделе, примена, материјали, слојеви, начин извођења. Плафони. Инсталације. Основе термотехничких, електро и инст. водовода и канализације. Степенице. Облици, начин цртања, израчунавање, материјали. Коси дрвени кровови. Принципи конструисања, елементи конструкције, изолације, унутрашња обрада.