УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

SRB

ENG

ГРАФИЧКЕ ТЕХНИКЕ

Наставник: Милка Вујовић Стојановић, ванр. проф.

Графичке технике 1
(основне студије)
ПУСЛОЗС01
ЕСПБ 8

Циљ предмета представља упознавање студента са основним, неопходним информацијама о специфичностима које пружа графика као дисциплина, упознавање њених могућности и оспособљавање студента за самосталан стручни стваралачки рад. Студенту се омогућава упознавање са техничко-технолошким могућностима графике, радећи на реализацији својих радова (слика, цртежа…) у свим графичким техникама у високој, дубокој и равној штампи. Практичним радом у радионици, уз сталне консултације, студент стиче потребна стручно-техничка и уметничка искуства и знање за успешан уметнички и истраживачки рад. Циљ предмета представља и то да се код студента подстиче и негује самосталан креативни рад, да се оспособи да ликовно-графички размишља, развијајући притом максимапно његове индивидуалне квалитете и склоности.

Након завршетка семестра студент ће моћи да покаже познавање основа историје, технике и технологије класичних графичких техника ручне штампе, и уз то ће бити оспособљен да на солидном занатском, техничком и уметничком нивоу самостално изведе и квалитетно отисне мање тираже оригиналних графика у основним изучаваним техникама.

Специфичности ручне, оригиналне штампе у односу на индустријску штампу. Историја графичких техника, материјала, алата, папира. Висока штампа – линорез (дрворез), дубока штампа – сува игла, линогравура, акватинта, бакропис.

Графичке технике 2
(основне студије)
ПУСЛГРТ02
ЕСПБ 8

Продубљивање и проширивање знања из уметности графике стеченог на претходној години ,инсистирање на самосталном стваралачкком раду, као и охрабривање ка  изражавању ликовне замисли кроз експериментисање различитим врстама материјала. Студенти реализују своје радове ( различити предлошци слика,цртежа,...) у свим графичким техникама у високој, дубокој и равној штампи, са чијим су се особеностима упознавали током протекла два семестра. Циљ предмета представља и то да се код студената подстиче и негује самосталан креативни рад, да се оспособи да ликовно-графички размишља, развијајући притом максимално његове индивидуалне квалитете и склоности.

Исход учења је темељно овладавање класичним графичким дисциплинама из области високе, дубоке и равне штампе, креативно ликовно размишљање при реализацији графичког листа, као и способност правилног извођења,означавања и чувања графичких мултиоригинала.

Стицање знања о уметности графике кроз њен историјски развој.Упоређивање класичних графичких дисциплина са индустријском џтампом  и савременим материјалима. Обогаћивање знања о појму графичког листа, тиража и сигнатуре. Упознавање са могућношћу израде ручног папира и алата.  У садржају предмета постоји и проширени део који прати интересовања одређене групе студената  заинтересованих за надоградњу стеченог знања.

Графичке технике – основе
(основне студије)
КРСЛГТО02
ЕСПБ 4

Циљ предмета представља упознавање студента са основним, неопходним информацијама о
специфичностима које пружа графика као дисциплина, упознавање њених могућности и оспособљавање студента за самосталан стручни стваралачки рад. Студенту се омогућава упознавање са техничко-технолошким могућностима графике, радећи на реализацији својих радова (слика, цртежа…) у свим графичким техникама у високој и  дубокoj штампи. Практичним радом у радионици, уз сталне консултације, студент стиче потребна стручно-техничка и уметничка искуства и знање за успешан уметнички и истраживачки рад. Циљ предмета представља и то да се код студента подстиче и негује самосталан креативни рад, да се оспособи да ликовно-графички размишља, развијајући притом максимално његове индивидуалне квалитете и склоности. Исход учења је овладавање класичним графичким дисциплинама из области високе и  дубоке штампе.

Увођење у уметност графике и њен историјски развој. Упоређивање класичних графичких дисциплина са индустријском џтампом  и савременим материјалима. Појам графичког листа,тиража и сигнатуре. Упознавање са врстама папира,алата, боја и преса. Врсте оригиналне ручне уметничке графике: висока и дубока штампа, њихове предности и ограничења у односу на индустријску штампу. У садржају предмета постоји и проширени део који прати интересовања одређене групе студената заинтересованих за надоградњу стеченог знања.