SRB

ENG

ГРАФИКА

Наставници: Гордана Петровић, ред. проф; Мирјана Томашевић, доц; Габријела Булатовић, доц.

Графика 1
(основне студије)
ПУГКГРА01
ЕСПБ 12

Циљ предмета је да се студент упозна са специфичностима које му пружа графика као дисциплина, да практичним радом, уз консултације и коректуре, стиче и развија потребна ликовно–уметничка и техничко–технолошка знања и искуства за успешан креативан рад у техникама ручне штампе, у циљу остварења самосталних уметничких резултата. По савладаном програму студент је стекао основе да ликовна осећања усклади са техничко– технолошким условима, студент познаје технике ручне штампе (линорез, бакропис, акватинта), методе и поступке њиховог извођења и може самостално да изведе и отисне тираж оригиналне графике.

Предавања о графици, историјском развоју и подели уз примере старих мајстора и светских уметника; упознавање са материјалима, алатима, бојама и папирима за отискивање; поређење класичних графичких дисциплина са модерном индустријском штампом. Теоријска настава прати и допуњује практичне задатке кроз разговор, коректуре и консултације са студентима у вези са ликовном и техничко–технолошком проблематиком.

Графика 2
(основне студије)
ПУГКГРА02
ЕСПБ 24

Продубљивање знања и проширивање искустава стечених у претходној години студија и подстицање  у изражавању ликовне замисли, у циљу да студент оствари успешан креативан рад у техникама ручне штампе – линорез, бакропис, акватинта. На другој години студенти реализују још и задатке у новим техникама – линогравура и сува игла. Изведеним задацима студент може већ јасно да испољи индивидуалност у свом уметничком раду и потврди свој ликовни израз у области оригиналне графике.

Упознавање са новим техникама које се изводе на другој години студија (сува игла, линогравура) уз примере старих мајстора и светских уметника.

Графика 3
(основне студије)
ПУГКГРА03
ЕСПБ 12

Циљ предмета је развијање, неговање и продубљивање ликовна и техничко-технолошка знања и искуства студента стечена у току претходних студија на овом предмету, у намери да студент, истражујући, пронађе свој уметнички израз и да се у сарадњи са другим предметима који су усмерени ка индустријској графици, формира специфичан кадар за уникатно стваралаштво у примењеној графици. Студент се оспособљава да, у директном контакту са графичким материјалима, истражујући, постепено улази у процес стваралаштва, а остварио је и релативан степен самосталности у реализацији задатака, који је одраз стечених знања и искустава.

Упознавање са равном штампом (историјат и развој литографске технике, припрема цртежа, израда цртежа на камену – кредом, тушем, отискивањем и др, штампање тиража).

Графика 4
(основне студије)
ПУГКГРА04
ЕСПБ 12

Циљ предмета је продубљивање ликовно-техничких знања, коришћење искустава стечених у току претходних студија графике, подстицање оригиналног стваралаштва у исказивање креативног идентитета, оспособљавање за самосталан ликовно-уметнички рад у свим техникама оригиналне графике. Студент проналази и исказује свој уметнички израз, као резултат својих креативних способности и стечених знања током студија и спреман је за самосталан рад и објективно процењивање сопственог и туђег уметничког стваралаштва.

Теоријска настава прати и допуњује практичне задатке кроз коректуре, консултације и дискусије са студентима у вези са ликовном и техничко-технолошком проблематиком.
Практична настава се одвија кроз израду скица (црно-беле и колористичке композиције са преклопима и богатим материјским дејством) и њихову реализацију у техникама ручне штампе (висока, дубока и равна). Акценат је на истраживању ликовно-техничких могућности, на експериментисању у стварању широких тонских и колористичких распона, у стварању различитих текстура, зависно од идеје и материјала, као и на сложенијим поступцима у комбинацији графичких техника, односно врста штампе (нпр. висока и дубока, равна и дубока, и др.). Студенту је остављен избор теме, ликовних проблема и графичких техника, према афинитету и ликовно-техничкој наклоности са циљем да се формирају особене ликовне идеје и стваралачки испољи ликовно-графички идентитет сваког студента. Предвиђен је слободан избор техника и ликовне оријентације, што значи да се уз консултације са наставником одређује пет задатака, за чију реализацију је потребно просечно шест недеља по задатку, што зависи од изабране и одобрене технике ручне штампе.

Графика
(мастер студије)
ГКДСГРА01
ЕСПБ 6

Подстицање оригиналног стваралаштва са циљем да студенти пронађу и искажу лични креативни идентитет у конципирању и извођењу графичког листа за уникатне мале серије. Остваривање високе компетентности за самостално извођење оригиналних графичких листова. Оспособљавање за презентацију сопственог рада на завршној студентској изложби и припрема за будуће самостално излагање. Развијање спремности и способности за само/критичко процењивање квалитета уметничког рада. Студент се оспособљава да завршним радом потврди висок ниво свеобухватних знања, вештина и способности развијених и стечених на петогодишњим студијама графике. Од студента се очекује да у завршном раду из графике покаже висок ниво у отискивању већих серија сопствених графичких листова (мапа од 7  оригиналних графика). Студент ће моћи да у пракси потврди зрелост и способност за квалитетну презентацију сопствених радова (завршна студентска изложба као припрема будућег самосталног излагања).

Сложени (и најсложенији) уметничко-графички поступци и комбинације свих графичких техника и материјала. Високи ниво образовања из области ликовне и графичке уметности.
Вежбе, самосталан рад под надзором и самосталан студијски страживачки рад, који обухвата и технике презентовања сопственог уметничко-графичког - оригиналних графичких листова, који су реализовани оригиналним и високо квалитетним уметничко-практичним радом у различитим техникама ручне штампе.