УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

SRB

ENG

ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН

Наставник: Душан Вуксан, ред. проф; Мирољуб Костић, ред. проф; Коста Крсмановић, ред. проф; Никола Кнежевић, доц; Марко Луковић, доц.

Основе дизајна
(основне студије)
ДИИДОСД01
ЕСПБ 16

Увођење у свет облика са циљем развоја перцепције, имагинације, просторног  размишљања, као и начина размишљања у стварању естетских облика; стицање сазнања о геометријским облицима и њиховим кристалним структурама. Стицање сазнања о биоморфним облицима и њиховим структурама. Развијање вештина и стицање потребне праксе за израду једноставних модела у различитим материјалима као што су: жица, фолије, картон, стиропор и сл.

Градивни елементи биоморфних форми и узроци њиховог настајања на примерима из природе. Тежиште је  на еволуцији и сврсисходности таквих форми у односу на своје окружење. Градивни елементи облика и њихови односи, логичке форме ( форме које су настале из апликације једног структурираног правила у две или више димензија), врсте структура и начинима структурирања.

Индустријски дизајн 1
(основне студије)
ДИИДИНД02
ЕСПБ 20

Први део курса осмишљен је да се студент образује у области ергономије, посебно антропометрије те да се на тај начин код студента развије свест о значају ергономије у обликовању животне и радне средине, као и обликовању за лица са специјалним потребама. Реализацијом задатка развија се вештина и стиче потребна пракса за израду модела од различитих материјала у радионичким условима.

Други део курса има за циљ упознавање, анализирање и студирање односа форме и функције који суштински одређују квалитет у индустријском дизајну. Тежиште је на изучавању ергономских, функционалних и естетских законитости, као и на њиховој примени у процесу креирања индустријских производа. Реализацијом задатка развија се вештина и стиче потребна пракса за израду модела од различитих материјала у радионичким условима.

Индустријски дизајн 2
(основне студије)
ДИИДИНД03
ЕСПБ 18

Први део курса код студента подстиче и развија радозналост и истраживачко-аналитички приступ у тражењу и креирању форме индустријског производа. Циљ је да се развије маштовитост која је инспирисана и заснована на узорима флоре и фауне.  

Други део курса оспособљава студента да успешно редизајнира сваки задати индустријски производ средње сложене структуре на основу задатих електро-механичких компоненти. Циљ је да се кроз практичан рад на редизајну прође кроз све карактеристичне фазе развоја дизајна: од анализе и документовања техничко-технолошке структуре која дефинише функцију производа, преко генерисања варијантних решења форми, до финалног решења и израде реалистичког модела будућег производа.

Индустријски дизајн 3
(основне студије)
ДИИДИНД04
ЕСПБ 22

Први део курса код студената подстиче и развија маштовитост, креативност и самоиницијативност у раду на задацима обликовања и развоја система индустријских производа сложене структуре ( фамилија производа - кућни стил - визуелни идентитет ) или обликовне интеграције производа и њему својствених контекста (окружења). Циљ је да се у раду поштују унапред дефинисани и задати функционални, производни и тржишни предуслови, као и да се за истраживање, пројектовање вредновање и презентацију у што већој мери савлада напредна употреба савремених, специјализованих софтвера. 

Други део курса  код студената подстиче и развија маштовитост, креативност и самоиницијативност у раду на задацима обликовања сложених индустријских производа са циљем да се оствари пожељан и очекивани резултат код одређене циљне групе корисника (одређени тржишни слој, циљна/фокус група ). Циљ је да се поштују истраживањем установљени или унапред постављени захтеви одређене групације корисника/потрошача, као и да се за истраживање, пројектовање вредновање и презентацију у што већој мери савлада напредна употреба савремених, специјализованих софтвера.

Индустријски дизајн
(мастер студије)
ИДДСИНД01
ЕСПБ 16

Оспособљавање студената да се кроз тимски рад као основни начин пројектантског деловањa, снађу током развоја пројекта у контексту реалног друштвено-привредног окружења. Савладавање процеса управљања развојем дизајна и самостално вођење пројекта. Усвајање критичког, концептуалног и практичног приступа у истраживању и развоју дизајна, професионалној и личној промоцији, као и даљег образовaња у подручју дизајна. Применa професионалних софтверa.

Менаџмент пројекта - усмерење ( визија, мисија, циљеви), анализа окружења, план активности, ресурса и контроле пројекта. Стратегија бесконачног усавршавања-контекст дизајна, Спецификације, Chekлисте,  QFD (QualityFunctionDeployment). Конципирање дизајна-бреинсторминг, морфолошка анализа, интуитивне методе, дигитални  прототип (структура, топологија, геометрија и монтажа прототипа). Презентација и промоција пројекта. Тржиште дизајна, самопромотивне технике и алати, основне пословне и административне вештине и захтеви, умрежавање, такмичења и догађаји везани за индустрију дизајна, аналогни и дигитални портфолио, структура и хијерархија интернет презентација и комуникација.

Tема рада је редизајн стандардног индустријског, серијског производа сложене структуре и функције.