УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

SRB

ENG

НАМЕШТАЈ

Наставници: Ранко Бочина, ред. проф; Зоран Булајић,ред. проф; Тијана Секулић, доц.

Намештај 1
(основне студије)
ДИЕННАМ02
ЕСПБ 12

У оквиру пројектног задатка, студенти се упознају са законитостима форме и конструкције у пројектовању намештаја. Кроз изучавање модуларности и законитости структура у две и три димензије, посебна пажња се посвећује основним креативним принципима: комбиновање истих и различитих елемената (понављање-рапорт, ритам, акценат, градација и сл.), комбинација различитих елемената: штапова, плоча (равних, лучних, заобљених), основних конструктивних принципа, рамова, рамова са испуном, корпусних и кутијастих система, решетака и носивост различитих елемената и материјала. Доминанта хоризонтале или вертикале (архитектонски слог и логика). Упознавање са основним материјалима и димензионисање материјала.

Намештај 2
(основне студије)
ДИЕННАМ03
ЕСПБ 10

Интердисциплинарна синтезa и формирање визуелно-естетске и обликоване сублимације код будућег ствараоца са развијањем његове личне аутентичности и оригиналности, постепено кроз едукацију и упознавање ергономских стандарда, функционалних и утилитарних захтева и могућности, техничко-технолошких процеса производње, префабрикације и стандардизације најразноврснијих материјала.

Упознавање са групама материјала и карактеристикама и начинима примене у изради елемената  намештаја, као и праћење и информације о најновијим достигнућима и технологији (ергономија, механизми, типски индустријски елементи и прибор, префабриковани материјали).

Увод у ергономију (стајање, седење, лежање), просторна ергономија, склопивост, расклопивост система (потпуна или делимична), механизми у намештају, системи еза различитих елемената и материјала  (дрвене и металне везе, итд.), тапацирање намештаја, покретни намештај и проблеми динамике у вези са конструкцијом, покретни ослонци, композиција и димензионисање, склопови, елементи намештаја, донаменски и вишенаменски флексибилни намештај.

Намештај 3
(основне студије)
ДИЕННАМ04
ЕСПБ 12

Упознавање студента са проблематиком системског намештаја кроз увод у системе и функционално-просторне захтеве системског намештаја, сложене конструкције и носивост система, паковање и транспорт. Креација система у задатом полуфабрикату (плоче, лимови, масиви, ливене форме). У оквиру пројектног задатка, студенти се упознају са законитостима и условима високосеријске и серијске производње, економисањем и рационализацијом у производњи, (модуларност, флексибилност, компатибилност у простору, сложиви елементи, седећи намештај, радне столице). Проблематика ливених форми из пластичних материјала и њихово обликовање, стандардизовани полуфабрикати и материјали за израду намештаја, дораде и модификације.

Намештај
(мастер студије)
ЕНДСНАМ01
ЕСПБ 8

Основе програма је интердисциплинарна синтеза и сублимација стечених знања из области пројектовања намештаја која има за циљ да студента, будућег пројектанта-дизајнера оформи као комплетну и комплексну стваралачку личност, способну да самостално и у тиму обликује и пројектује најразноврсније елементе намештаја, фиксног и покретног, за ентеријере најразличитијих намена, као и друге ентеријерске елементе урбаног мобилијара.

Циљ наставе је да студент стечана знања примени у решавању разних специфичних проблема -- прилагођавања специфичној намени и функционалним захтевима у ентеријеру и екстеријеру, третман у материјализацији, избор површинске обраде, одржавање, велика френфекција коришћења, материјала, композиција, избор.

Програм се спроводи кроз следеће тематске целине: обједињавање свих принципа обрађених у предходним годинама спроведених кроз комплексне задатке, са наглашеним личним – аутентичним ставом студента, сублимисаним кроз форму, естетске критеријуме и прилагођеност за високосеријску производњу.