УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

SRB

ENG

ПЛАКАТ

Наставник: Здравко Мићановић, ванр. проф.

Плакат 1
(основне студије)
ДИГДПЛА03
ЕСПБ 8

Упознавање са основним принципима израза и садржаја кроз трансформацију форме, структуре и композиције, односно односа текст/слика и типологије (политички, културни и комерцијални плакат). Оспособљавање студената за савладавање основа језика плаката и његових функција. Упознавање са графичким програмима: Илустратор, Фотошоп...

Упознавање и оспособљавање за праћење и усклађивање ликовно-естетских вредности и саме функције плаката и оглашавања. У току рада на пројектима а у функцији развијања сопствене идеје студенти стичу вештине и способности ликовно-графичког изражавања у релацијама произашлим из битних елeмената плаката.

Програм обухвата организацију и дефинисање елемената који чине основну структуру графичког дизајна у оквиру плаката и оглашавања и њихова примена и то израз и садржај (израз који означава и садржај који је означен), анализа форме кроз три облика трансформације (стилизација, редукција и деформација са крајњим исходиштем у гротески), структура плаката унутар ликовних елемената и у односу текст/слика (органско и монтажно дело), композиција са елементима и начелима битним за плакат и типологија са
карактеристикама врста плаката укључујући вредносно њихове функције (референцијална, емотивна, естетска).

Плакат 2
(основне студије)
ДИГДПЛА04
ЕСПБ 10

Информисање и стицање професионалних способности за решавање одређених задатака из области плаката и оглашавања. Усмеравање студената на развој способности да се идентификује проблемско поље у коме ће се тражити решење графичког дизајна оригиналним и индивидуалним приступом, размишљањем у духу актуелних комуникација, професионалном и тржишном понашању у односу на наручиоца и конзумента. Естетски, утилигарни и функционални критеријуми су вредности помоћу којих ће се обавити дефинисање и вредновање идејних решења.

Развијање способности креативног приступа решавању одређених захтева у грађењу и реализацији задатака из области плаката/оглашавања, односно, реализација дизајн процеса. Компетенције за сарадничке послове на подручју стваралаштва у области графичког дизајна. Самостално обликовање плаката према постављеним захтевима. Сарадња и учешће у интердисциплинарним, развојно-истраживачким пословима и пројектима. Сарадња са научним и уметничким тимовима.

Задаци су формирани на бази задатих елемената и креативног истраживања, развијајући паралелно вештине као предуслов креативном расплету. Пројекти обухватају методологију креирања графичког дизајна у оквиру дизајн процеса (приступи у стварању предуслова настанка идеје, семиолошке карактеристике гроизашле из плаката као знаковне структуре, симболичке и иконолошке вредности, реторика плаката, врсте оглашавања: плакат-оглас, билборд, летак... и компарација).

Плакат
(мастер студије)
ГДДСПЛА01

ЕСПБ 6

Стицање професионалних способности у савладавању и презентовању вештина и знања и оспособљавању студената да владају сложеним задацима из области плаката и оглашавања. Усмеравање студената на ратвоју способности да идентификује проблемско поље у коме ће се тражити решење графичког дизајна-завршног рада на оригиналном и самосталном приступу и пуној слободи у обликовању. Естетски, утилитарни и функционални критеријуми су вредности помоћу којих ће се обавити дефинисање и вредновање идејних решења. Циљ програма је да студенту омогући да стечено стручно-техничко и уметничко знање успешно
имплементира кроз завршни рад.

Развијање способности креативног приступа решавању сложених захтева грађења и реализацији пројеката из области плаката/оглашавања и стиче компетенције за самосталне послове на подручју стваралаштва у области графичког дизајна. Самостално обликовање плаката према постављеним захтевима и њихова могућа надградња. Самостално вођење и учешће у интердисциплинарним, развојно-истраживачким пословима и пројектима. Самосталан рад и сарадња са стручњацима различитих профила и институција. Самосталан креативан рад и сарадња са научним и уметничким тимовима.

Ангажованост студената на самосталном решавању пројеката као и на другим релевантним изражајним средствима из области графичког дизајна а која се састоји у проналажењу нових теорија и стимулација у креирању ликовне и техничке стручности. Програмски садржај предмета у корелацијама са осталим уметничким предметима у оквиру студијског
програма обухвата знања и вештине које ће омогућити студентима да отпрате праву трансформацију на тржишту уз важеће стандарде.