УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

SRB

ENG

СТАРЕ ТЕКСТИЛНЕ ТЕХНИКЕ

Наставник: Оливера Нинчић, ред. проф.

Старе текстилне технике 1
(основне студије)
ДИТЕСТТ02
ЕСПБ 8

Упознавање са значајем проучавања културно-историјског развоја текстила. Презентовање систематизованих информација о пореклу и развоју текстилних техника. Упознавање и овладавање основним принципима израде текстилних структура и површина. Знање и искуство у препознавању техника текстила. Овладавање и репродуковање основним текстилним техникама.

Упознавање са пореклом и развојем базичних  техника текстила, справа и алата за њихову израду. Истраживање принципа и начина формирања текстилне површине и употреба у изради предмета од текстила. Вежбама се савладава примена техника у грађењу текстилне површине.

Порекло и развој текстила, значај производње и начини израде. Текстилне технике, појмови, класификације по начину формирања текстилне површине. Структуре текстила и предмети од текстила. Употребна вредност техника текстила. Справе и алати за традиционалну израду текстилних предмета. Однос текстилних сировина и техника рада. Идентификација техника, реконструкција и презентација.

Старе текстилне технике 2
(основне студије)
ДИТЕСТТ03
ЕСПБ 6

Упознавање са развојем заната и техника израде и украшавања текстила. Разумевање и преношење традиционалних вредности народног стваралаштва у области текстила. Знање и искуство у проучавању техника текстила. Овладавање техникама и вештинама израде декорације у текстилу.

Предавања обухватају упознавање са традиционалним текстилним технологијама, техникама и занатима. Упознавање са етнолошким истраживањима у области текстила Значај ликовних и писаних извора у разумевању производње и употребе текстила. Текстил  у традиционалним заједницама. Вежбама се савладавају технике накнадне декорације и орнаментике на текстилу.

Од технике, преко заната до мануфактуре. Технике украшавања текстила. Предмети од текстила и технике украшавања. Народно стваралаштво и занати. Развој текстила у средњем веку на Балкану, извори за истраживање о производњи, трговини, врстама текстила и текстилној роби. Културни утицаји у декорацији и техникама израде на традиционалној ношњи и предметима од текстила.

Старе текстилне технике 1
(мастер студије)
ТЕДСЦТТ01
ЕСПБ 4

Систематизоване информације о настанку и  развоју текстила, техникама израде и  заната кроз историјска раздобља и начинима  истраживања. Образовање, разумевање, неговање и стварање позитивних односа према текстилном културном наслеђу.

Упознавање са развојем техника израде и производње текстила. На основу историографских, ликовних, етнографских  резултата истраживања, дају се хронолошки информације о пореклу, распрострањености, континуитету и културним утицајима текстила и предмета од текстила.
Текстил као носилац културолошких и технолошких информација. Порекло и развој текстила. Прве цивилизације, значај производње текстила и начин израде. Текстил у старом веку, ткачке технике, теме и мотиви. Империјални текстил: Кина, Персија, Византија, комуникације и симболи. Средњовековни занати, народна радиност и трговина луксузном робом. Развој великих радионица 14-16 в, промене у изради и украшавању текстилија.  Комуникације и ширење трговине текстилом. Отомански текстил и преношење културних утицаја. Италијанске и фламанске радионице-мануфактуре. Француске ткачке радионице и производи-теме и садржај.

Старе текстилне технике 2
(мастер студије)
ДИТЕСТТ03
ЕСПБ 2

Образовање и разумевање културно-историјског развоја текстила, предмета од текстила и могућностима њиховог истреживања и реконструкције. Примена стеченог знања и искуства у истраживању и у проучавању предмета од текстила и реконструкцији техника њихове израде.

Упознавање са текстилом као културним, технолошким и друштвеним феноменом који учествује у развоју цивилизације и друштва. Прати се упоредни развој текстилних техника и производа од текстила са технологијом, орнаментиком и декорацијом текстила.
Материјални, друштвени и духовни одраз на предметима од текстила. Орнамент, појам и улога у текстилу. Од занатско мануфактурног до персоналног предмета. Утицај културолошких и  друштвено-социјалних момената на естетске, техничке и друге вредности у текстилу. Симболи на текстилним предметима и технике израде. Информације и извори за истраживање текстила и техника текстила. Композиције на предметима од текстила, теме, мотиви и начини израде.