УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

SRB

ENG

ТАПИСЕРИЈА

Наставник: Јадранка Симоновић, ред. проф.

Таписерија 1
(основне студије)
ДИТЕТАП03
ЕСПБ 10

Упознавање са основним принципима и могућностима креативног изражавања у области уметности текстила. Студент стиче основна ликовна, техничка и технолошка знања и могућност њихове успешне практичне и креативне примене у једноставним композицијама.

Програм садржи две целине. У оквиру прве, која представља увод у дисциплину, предвиђено је да студент развија способности уочавања и уобличавања идејног садржаја у затвореној композицији, као и проналажење адекватног текстилног начина реализације идеје. Студент постепено савладава све развојне фазе у обликовању рада, уз коришћење једноставних техничких поступака и принципа, њихову слободну употребу и комбиновање, са циљем постизања адекватног естетског квалитета. Друга целина програма уводи студенте у основе таписеријског ткања као неопходног предзнања за будуће схватање  и рад у овој дисциплини. Студент пролази кроз све фазе процеса припреме, реализације и обраде. Посебан сегмент програма односи се на упознавање својстава материјала и процеса бојења природних сировина и предива. Програм је двосеместралан. У току сваког семестра студент реализује по један задатак који подразумева више вежби.

Таписерија 2
(основне студије)
ДИТЕТАП04
ЕСПБ 12

Стицање знања и вештина потребних за обједињавања ликовно-естетских, техничких и технолошких елемената неопходних за рад у пољу уметности текстила и таписерије. Подстицање и развијање креативости и инвенције студента. Формирање критичког мишљења и личног става. По завршетку овог програма од студента се очекује да стечена знања може да примени у практичном раду уз примену и слободно коришћење класичних техника реализације у циљу добијања разноврсних креативних решења. Ширење знања и овладавање процесима анализе, закључивања као и самосталног одлучивања и адекватне манипулације материјалом. Стечена знања доприносе општим квалификацијама студента за будући професионални рад.

Промишљање таписерије, појма и развоја уз сагледавање материјалних и идејних специфичности дисциплине, као припрема за самостално истраживање базирано на практичном раду. Фигурација: Вођено развијање сваког од вредносних аспеката дела (садржај –  концепт, естетске вредности, ликовни и текстилни израз) у оквиру задате теме, њихова усклађеност и проблематизација избора средстава и материјала у односу на идејни концепт, као и њихова примена. Структуралност: Оперише се феноменима просторности и грађе текстилне форме уз усмеравање на њихове појединачне компоненте (светло и сенка као делови простора, транспарентност, тактилност и др. као квалитети таписерије).
Два комплексна и специфична проблема рада у текстилу фигурација и структуралност,  носиоци су основних задатака, рашчлањених на низ практичних вежби ради постепеног савладавања. Реализацију сваког задатка прати презентација на крају семестра.

Таписерија
(мастер студије)
ТЕДСТАП01
ЕСПБ 6

Сагледавање изражајних могућности и вредности таписерије у класичној и неконвенционалној форми и  њене интеграције у простор. Подстицање и развијање креативних потенцијала за самостални рад у таписерији и  уметности текстила. Исход програмске материје је самосвесност и изграђивање личног израза и способности критичког расуђивања студента. Студент се оспособљава да направи кохерентан рад у медију таписерије који ће задовољавати високе стандарде изведбе и  захтеве савременог уметничког дискурса као и способност презентације идеје и рада.

Разматрање таписерије као монументалне уметничке форме у историјском и савременом контексту. Културолошки, функционални и естетски аспект у склопу архитектонских целина и простора. Синтеза простора и дела, тема, садржај, величина, позиција.
Истраживање структуралних, материјалних и концептуалних аспеката таписерије уз развијање визуелног мишљења и личног израза. Студент се подстиче да свој самосталан рад препозна кроз шири контекст времена, уметничких и архитектонских прилика, и савремене културне сцене. Охрабрује се и усмерава његова реакција и експеримент у материјалу с циљем адекватне визуализације идеје. Садржај предмета је осмишљен као усмереност ка току и процесу без нужне коначне материјалне реализације. Програм се реализује кроз 15 недеља, у току којих студент кроз више вежби долази до целине која чини један рад, који презентује на крају семестра.