УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

SRB

ENG

УНУТРАШЊА АРХИТЕКТУРА

Наставници: Данило Стојановић, ред. проф; Тања Манојловић, ванр. проф; Александар Мијатовић, ванр. проф; Милан Новаковић, ванр. проф.

Унутрашња архитектура 1
(основне студије)
ДИЕНУНА01
ЕСПБ 10

Први контакт студената са струком и сложеним током фаза истраживачког процеса стварања графичко-ликовно-просторних елемената и система, развијање аналитичко-креативне способности обликовања архитектонских форми.

Увод у архитектуру и архитектуру унутрашњих простора. Теорија форме: простор и опажање; линија и облик; интервал, градација, ритам; боја, валер и текстура; пропорција, визуелна перцепција; компоновање структура линијом; асоцијације у архитектури; тродимензионалне форме и развој из 2Д; декомпоновање форми; низови, површине и просторни односи; комбинаторика и склопови елемената; динамика; акценат, боја и валер у просторним склоповима. Основе архитектонског  цртања и пројектовања: од идеје до реализације; архитектура и друге дисциплине; пројектна документација; архитектонско цртање; прибор, материјал, методе и технике презентације; геометријско-графичке методе;
архитектонски цртежи: размере, пропорције, планови; распоред графичког садржаја; елементи и фазе пројектовања; ергономија у пројектовању; модул и модуларне мере; димензионисање; употребни предмет-елемент-радно место; организација неких функција у простору; проблематика кретања, димензионисање и визуелна перцепција; проблематика особа са хендикепом

Унутрашња архитектура 2
(основне студије)
ДИЕНУНА02
ЕСПБ 12

Проблематика стамбене архитектуре (у склопу са услужним и пословним садржајима) преко аналитичког упознавања значајних домета у овој области. Студенти се оспособљавају за самостално естетско и просторно обликовање и графичку визуелизацију и уводе у методологију пројектовања објеката и ентеријера, кроз пажљиво вођен процес пројектовања од концепта до коначног пројекта.

Стамбена архитектура, врсте и типови стамбених објеката; Положај објекта, однос споља-унутра; Кретање и простор; елементи простора: подови, зидови, плафони; Боје и материјали; Осветљење; Инсталације у стамбеним објектима; Зоне у стамбеним јединицама, односи и везе; Дневна зона стана; Ноћна зона стана; Улазна и помоћна зона; Комуникације, положај степеништа, обраде; детаљи у ентеријеру;  развој стамбених јединица од мањих ка већим. Функција  и димензионисање; Склопови више јединица; Проблематика адаптација ( стамбени простори, објекти друге намене, доградње, везе са спољним простором, функција и материјализација); Индивидуални стамбени објекти (садржај, функције, терен, интерполације у изграђеним структурама); Пословни и услужни садржаји у склопу стамбених објеката; Проблематика особа са хендикепом; Специфичне стамбене јединице (старачки домови, студентски домови, хотели и хостели, сеоска домаћинства...)

Унутрашња архитектура 3
(основне студије)
ДИЕНУНА03
ЕСПБ 12

Анализа и идентификација основних проблемских аспеката обликовања постојећих вишенаменских просторних склопова јавних садржаја, савладавање процеса пројектовања кроз самосталну израду идејних решења. Примена методологије процеса пројектовања  у обликовању јавних мултифункционалних простора до нивоа самосталне израде ликовно-функционалних решења.

Програмски садржај и методе пројектовања јавних објеката сложених функција; Проблематика просторних организација; Зонирање и мултифункционалност; Радна зона, сложеност функција; Комуникациона зона, кретање, системи; Помоћно-хигијенска зона; Материјализација; Примена савремених технологија; Ликовност у обликовању ентеријера; Кретање и визуелизација; Унутрашња архитектура и друге уметности; Простор у простору, трансформације и мултипликације; Адаптације (постојеће-ново, просторни елементи, конструктивно-ликовно, обраде површина, боје и ефекти, осветљење, проблематика особа са хендикепом); Интерполације; Угоститељско-туристички објекти; Комерцијална архитектура; Јавни објекти посебних намена; Однос спољашњег и унутрашњег; Детаљи у ентеријеру (пултови, шанкови, преграде, обраде површина...)

Унутрашња архитектура 4
(основне студије)
ДИЕНУНА04
ЕСПБ 12

Самостално пројектовање архитектонских склопова и унутрашњих простора различитих намена користећи архитектонски језик примењујући ликовно естетске постулате из теорије, праксе и искуства у времену, простору и историјском контексту, своју ликовну, изграђену поетику, афинитете, истовремено не запостављајући ограничавајуће техничко функционалне и економско прагматичне закономерности у пројектовању и градитељству.

Стицање основних знања, метода и вештина истраживања, ради упознавања и разумавања природних закона грађења просторне архитектонске форме различитих намена као ликовног феномена као и у лоцирању значаја естетике ликовних елемената у архитектури унутрашњих простора и личних ликовних (стваралачких) афинитета, формулација властитих склоноси у процесу настајања ауторског решења ентеријерског склопа.

Однос архитектуре и других уметности (фундаменталне лик. уметности у арх. унутрашњих простора); Арх. наслеђе, појам, подстицаји, надградња, појам националног и интернационалног; Арх. језик као ликовни феномен (анализа, асоцијација, примене); Арх језик кроз историјски развој; Арх. детаљи и склопови као део ликовности ентеријера; Колористички акценти, потенциране фактуре и структуре у ентеријеру; Ликовно – функционално; Појам ауторске аутентичности; Условљеност личног израза, поетике и рукописа као печата ауторског ентеријера у односу на историјски контекст – епоху; Радна, активна и услужна зона која детерминише намену и карактер ентеријера; Техничко логистчка зона – типологија функције простора; Санитарно хигијенска и помоћна зона; Улазно портална зона; Зона комуникације и међусобни односи; Сценографско и литерарно у ентеријеру; Тех. и функционални аспекти арх. решења у светлу ликовности; Савремене технологије и материјали као естетски фактор ентеријера; Идеологија, религија, мода у естетици ентеријера; Афинитети инвеститора у односу на стваралачку самосталност; Троугао наручилац – друштвени тренутак, ауторски печат, техничке и финасијске могућности; Арх. дело и буџет; Завршна обрада као естетски фактор ентеријера; Појам позитивне еклектике; Однос савремено – класично – класицистичко у декоративним обрадама; Историјске амплитуде, понављања (надграђивања) – ауторски печат и закономерности; Настајање историјских искорака у односу на закономерности понављања; Трендовско – помодно; Од аутентичне самоукости до кича; Оправданост академског усмеравањ у пракси и у едукацији.  

Унутрашња архитектура
(мастер студије)
ЕНДСУНА01
ЕСПБ 8

Оспособљавање студената за самостално пројектовање (као и кроз тимски рад) унутрашњих простора архитектонских склопова различитих намена уз наглашену оријентацију на максималну самосталност усвајањем критичког, концептуалног и практичног приступа са циљем развоја, истраживања и даљег образивања у подручију праксе пројектовања ентеријера а све кроз проверу стеченог и апсолвираног знања у току студирања на Основним академским студијама. Све то подразумева примену методолошки најсавременијих поступака и владање, како класичним тако и новим електронским техникама, софтверима и комуникацијским технологијама у контексту реалног друштвеног и привредног окружења.

Подразумева стечена знања и способности за препознавање проблема, потреба, утицаја околине, историјских подстицаја, функционалних и семантичких предуслова у поступку разраде плана и програма пројекта на нивоу који подразумева његово самостално вођење и реализацију у оквиру ограниченог времена и других релевантних ресурса. Такође, подразумева свест и формулацију личних склоности и афинитета као избор подручија за сопствени развој, постављање критеријума и циљева, закључака као теоријских подлога релевантних за практичну примену у развоју самог архитектонског пројекта и саме теорије као такве.

Лични израз и ликовно техничке изражајне склоности, њихово препознавање и тражење нових. Естетика као могућност суштине ентеријера. Утицај класичног ентеријера на савремене ставове о ентеријеру и његово формирање. Однос класичних и савремених технологија и материјала. Однос ентеријера и екстеријера. Прожимање унутрашњег архитектонског простора са осталим уметничким дисциплинама.