SRB

ENG

Пријемни испит

Коначна ранг листа

кандидата који су положили пријемни испит
за упис на докторске академске студије школске 2019/2020. године
на Факултету примењених уметности у Београду

[doc, 49 kb]

Конкурс
за упис студената у прву годину докторских академских студија 
на Факултету примењених уметности у Београду
за школску 2019/2020. годину

Конкурс 2019/2020 [doc, 61 kb]

Студијски програм
Примењене уметности и дизајн

Универзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметности у Београду уписује у прву годину акредитованих докторских академских студија уметности, студијски програм Примењена уметност и дизајн, укупно 30 студената - 3 студента који се финансирају из буџета Републике Србије и 27 студената који ће  сами  финансирати  своје  студије.

Докторске академске студије трају три школске године, односно шест  семестра  и  имају  180  ЕСП  бодова.

Право пријаве на конкурс за упис на докторске академске студије уметности остварује лице које има:
1. завршене основне академске и мастер академске студије из одговарајуће уметничке области: примењене и визуелне уметности, дизајн и конзервација и рестаурација, или из области техничко-технолошких наука - архитектуре, односно стечених 300 ЕСПБ бодова, са просечном оценом најмање 8,5 и оценом најмање 9 из завршног рада, или
2. завршене основне студије у одговарајућој уметничкој области: примењене и визуелне уметности, дизајн и конзервација и рестаурација или из области техничко-технолошких наука  – архитектуре, према прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању, са просечном оценом најмање 8,5 и оценом најмање 9 из уметничких предмета на завршној години студија, или
3. академски степен магистра уметности у одговарајућој уметничкој области: ликовне, примењене и визуелне уметности, дизајн и конзервација и рестаурација или из области техничко-технолошких наука – архитектуре.

Изузетно, кандидатима који не испуњавају услове који се односе на просечну оцену најмање 8,5 и оцену најмање 9 из завршног рада, а имају остварену најмање петогодишњу успешну уметничку праксу потврђену у јавности, омогућиће се полагање пријемног испита. Одлуку о томе ко може да приступи полагању испита доноси Комисија најкасније 48 сати пре одржавања пријемног испита.

Кандидати полажу пријемни испит. Кандидат је у обавези да пред Комисијом усмено образложи планирани уметничко-истраживачки пројекат.

Приликом пријављивања на конкурс кандидати предају оверене фотокопије или подносе  на  увид  оригинална документа и предају фотокопије докумената и:

 • конкурсну пријаву (образац ФПУ, кандитат може да предложи ментора);
 • личну карту на увид;
 • биографију;
 • дипломе или уверења о претходно завршеним  нивоима студија (оверене  фотокопије или подносе  на  увид  оригинална документа и предају фотокопије докумената);
 • уверења о положеним испитима, средњој оцени из уметничких односно уметничко-стручних предмета на завршној години и оцени завршног рада на основним академским и мастер академским студијама(оверене  фотокопије или подносе  на  увид  оригинална документа и предају фотокопије докумената);
 • решење о признавању стране високошколске исправе и доказ о оствареном броју ЕСПБ бодова за кандидате који су претходно школовање  завршили у иностранству;
 • портфолио за студијски програм примењене уметности са самосталним радовима кандидата и списак објављених самосталних радова;
 • мотивационо писмо (максимум 3.200 карактера) у коме кандидат наводи планирани уметничко-истраживачки пројекат;
 • држављанство (уколико није држављанин Републике Србије),
 • доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс.

 

Страни држављани конкуришу за упис на докторске студије под истим условима као и држављани Републике Србије.  

Рокови  за  спровођење  појединих  фаза  конкурса  су: 

 • од 04. и 05.09.2019. од 9 до 13  часова подношење  пријава  и  докумената  за  пријемни испит;
 • 10. и 11.09.2019. усмено образлагање планираног уметничко-истраживачког пројекта по распореду полагања објављеном на сајту ФПУ; 
 • 12.09.2019. у 15 часова објава  резултата  испита;  
 • 18.09.2019. у 15 часова коначна ранг листа;
 • 19.09.2019. од 9 до 14 часова упис  примљених  кандидата.

На пријемном испиту кандидати се оцењују поенима. Кандидат остварује поене по основу следећих критеријума:

 • оправданост уметничког пројекта (вреднује се са највише 30 поена);
 • излагање (аргументованост, изражавање, мотивисаност и опредељеност, вреднује се са највише 20 поена);
 • оцена уметничког рада (вреднује се са највише 20 поена).

За упис на докторске студије кандидат може да оствари највише 100 поена, и то:

 • успех у претходном школовању доноси највише 30  поена;
 • поени остварени на основу оцене усмено образложеног планираног уметничко-истраживачког пројекта (највише  70 поена).

За упис на докторске студије рангирају се кандидати који су остварили најмање 51 поен.

По завршеном испиту Комисија објављује  јединствену ранг листу кандидата.

Кандидати  који  имају  највећи  број  поена на  ранг листи постају студенти чије  се школовање  финансира  из  буџета  Републике Србије,  до  броја  одобреног   и  предвиђеног  конкурсом.

Кандидати  који  су  положили  пријемни испит,  а на  ранг листи  се  налазе  испод  броја  кандидата  који  се  уписују  у  статусу студената  чије се  школовање финансира на терет  буџета Републике,  могу се уписати  у  статусу студената који ће сами финансирати своје студије  и то по редоследу на ранг листи, а  до  броја одобреног  и  предвиђеног  конкурсом.
Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, Факултет ће уместо њега уписати другог кандидата према редоследу на коначној ранг листи за упис.   

Кандидат који је остварио право на упис подноси:

 • личну карту на увид,
 • држављанство (уколико није држављанин Републике Србије),
 • оригинале или оверене фотокопије стечених диплома на претходним нивоима академских студија, додатак дипломи или уверење о положеним испитима и потврду о средњој оцени;
 • две фотографије формата 3,5 × 4,5 cm;
 • два обрасца ШВ-20 (добијају се у студентској служби)
 • доказ о уплати накнаде за индекс (индекс се добија у студентској служби)
 • доказ о уплати школарине за студенте који ће сами финансирати своје студије. 

Страни држављанин поднесе доказе да је здравствено осигуран за школску 2019/2020 годину, да је уплатио школарину, као и  да преда Факултету изјаву да влада српским језиком и да је упознат да се настава одвија на српском језику.

Износ од 6.000,00 динара, за услуге и трошкове организовања пријемног испита кандидати уплаћују Факултету на текући рачун број: 

840 - 1611666 - 95  

Школарина за школску 2019/2020 годину за докторске академске студије  износи 200.000,00 динара и може се платити у  осам  једнаких рата.
Школарина за стране држављане за износи 2.500 € и плаћа се приликом уписа у целости у динарској противвредности на дан уплате.

Сајт Факултета www.fpu.bg.ac.rs
Телефон: 011/3348515 и  011/2622613
e-mail: sekretar.dekana@fpu.bg.ac.rs
studentska@fpu.bg.ac.rs

Конкурсна пријава [doc, 13 kb]

Списак ментора

 

Пријемни испит
за упис студената на докторске студије
на Факултету примењених уметности у БеоградуПраво пријаве на конкурс за упис на студијски програм докторских студија Примењене уметности и дизајн има лице које има:

 • завршене основне академске и мастер академске студије из одговарајуће уметничке области (примењене и визуелне уметности, дизајн, архитектура и конзервација и рестаурација), односно стечених 300 ЕСПБ бодова, са просечном оценом најмање 8,5 и оценом 9 из завршног рада, или
 • завршене основне студије у одговарајућој уметничкој области  (примењене и визуелне уметности, дизајн, архитектура и конзервација и рестаурација), према прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању, са просечном оценом најмање 8,5 и оценом 9 из уметничких предмета на завршној години студија, или
 • академски степен магистра уметности у одговарајућој уметничкој области (примењене и визуелне уметности, дизајн, архитектура и конзервација и рестаурација).

Изузетно, лицима која не испуњавају услове предвиђене правилима за упис на докторске уметничке студије, а која се односе на просечну оцену најмање 8,5 и оцену најмање 9 из завршног рада, и имају остварену најмање петогодишњу успешну уметничку праксу потврђену у јавности, омогућиће се полагање пријемног испита. Одлуку о томе ко може да приступи полагању испита доноси Комисија најкасније 48 сати пре одржавања пријемног испита

Кандидат који се пријављује на конкурс за упис на докторске студије подноси следећа документа:

 • пријавни лист,
 • биографију,
 • оверене фотокопије диплома или уверења о претходно завршеним  нивоима студија;
 • уверење о просечној оцени завршених студија и средњој оцени из уметничких односно научних предмета на завршној години;
 • портфолио за студијски програм примењене уметности са самосталним радовима кандидата и списак објављених самосталних радова, односно списак објављених научних радова за студијски програм историја и теорија примењених уметности;
 • доказ о познавању једног светског језика (енглески, немачки, француски, италијански, шпански и руски) – потврда о положеном испиту у току студија или потврда о положеном испиту за ниво Б2;
 • мотивационо писмо (максимум 3.200 карактера) у коме кандидат наводи планирани уметничко-истраживачки пројекат, односно научно-истраживачки рад; кандидат може да предложи ментора;
 • доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс.

Конкурс за упис кандидата на докторске студије спроводи Комисија коју именује Веће докторских студија. Кандидат је у обавези да пред Комисијом усмено образложи планирани уметничко-истраживачки пројекат, односно научно-истраживачки рад.

Кандидат остварује бодове по основу следећих критеријума:

 • успех на претходном школовању (вреднује се са највише 30 бодова);
 • оправданост уметничког пројекта, односно научног рада (вреднује се са највише 30 бодова);
 • излагање, траје највише 15 минута (аргументованост, изражавање,
  мотивисаност и опредељеност, вреднује се са највише 20 бодова);
 • оцена уметничког рада, односно познавањe научне области (вреднује се
  са највише 20 бодова).

Заинтересовани кандидати се у периоду мај – јуни могу консултовати са
потенцијалним менторима у просторима Факултета, у време када су наставници на
Факултету према распореду часова истакнутом на сајту Факултета.

Кандидат који је стекао право на упис, приликом уписа подноси:

 • извод из матичне књиге рођених;
 • оригинали или оверене фотокопије стечених диплома на претходним нивоима академских студија, додатак дипломи или уверење о положеним испитима и потврду о средњој оцени;
 • уверење о држављанству;
 • две фотографије формата 3,5×4,5 cm, не старије од 6 месеци;
 • два пријавна листа ШВ-20;
 • доказ о уплаћеној школарини за први семестар докторских студија, односно о првој рати уколико је одлуком Савета одобрена уплата у ратама;
 • уговор о студирању закључен са ФПУ.

Страни држављани конкуришу за упис на докторске студије под истим условима као и држављани Републике Србије, у складу са овим Правилнком. Приликом пријављивања на конкурс, подноси решење Универзитета о признавању стране високошколске исправе и доказ о оствареном броју ЕСПБ бодова.
Кандидат – страни држављанин дужан је да при упису на докторске студије поднесе доказе да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује, да влада српским језиком и да је уплатио школарину.