SRB

ENG


Коначна ранг листа

кандидата који су положили
Пријемни испит за упис на докторске академске студије
школске 2017/2018. године
на Факултету примењених уметности у Београду

[pdf, 150 kb]


Конкурс

за упис студената у прву годину докторских академских студија 
на Факултету примењених уметности у Београду
за школску 2017/2018. годину

Студијски програм
Примењене уметности и дизајн

                                         
Универзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметности у Београду уписује у прву годину акредитованих докторских академских студија, студијски програм Примењена уметност и дизајн, укупно 30 студената - 3 студента који се финансирају из буџета Републике Србије и 27 студената који ће  сами  финансирати  своје  студије.

Напомена:  број студената који се финансирају из буџета биће усклађен са одлуком Владе о броју студената који се у шк. 2017/2018 години финансирају из буџета Републике Србије, након објављивања исте. 

Докторске академске студије на ФПУ трају три школске године, односно шест  семестра  и  имају  180  ЕСП  бодова.

Право пријаве на конкурс за упис на докторске академске студије остварује лице које има:
1. завршене основне академске и мастер академске студије из одговарајуће уметничке области: примењене и визуелне уметности, дизајн и конзервација и рестаурација, или из области техничко-технолошких наука - архитектуре, односно стечених 300 ЕСПБ бодова, са просечном оценом најмање 8,5 и оценом најмање 9 из завршног рада, или
2. завршене основне студије у одговарајућој уметничкој области: примењене и визуелне уметности, дизајн и конзервација и рестаурација или из области техничко-технолошких наука  – архитектуре, према прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању, са просечном оценом најмање 8,5 и оценом најмање 9 из уметничких предмета на завршној години студија, или
3. академски степен магистра уметности у одговарајућој уметничкој области: ликовне, примењене и визуелне уметности, дизајн и конзервација и рестаурација или из области техничко-технолошких наука – архитектуре.

Изузетно, кандидатима који не испуњавају услове који се односе на просечну оцену најмање 8,5 и оцену најмање 9 из завршног рада и имају остварену најмање петогодишњу успешну уметничку праксу потврђену у јавности, омогућиће се полагање пријемног испита. Одлуку о томе ко може да приступи полагању испита доноси Комисија најкасније 48 сати пре одржавања пријемног испита.

Кандидати полажу пријемни испит. Кандидат је у обавези да пред Комисијом усмено образложи планирани уметничко-истраживачки пројекат.

 

Приликом пријављивања на конкурс кандидати подносе:

 1. попуњену конкурсну пријаву (образац ФПУ);
 2. биографију;
 3. оверене фотокопије диплома или уверења о претходно завршеним  нивоима студија;
 4. уверење о просечној оцени завршених студија и средњој оцени из завршног рада на мастер академским студијама односно уметничких предмета на завршној години;
 5. портфолио за студијски програм Примењене уметности и дизајн са самосталним радовима кандидата и списак објављених самосталних радова;
 6. доказ о познавању једног светског језика (енглески, немачки, француски, италијански, шпански и руски) – потврда о положеном испиту у току студија или потврда о положеном испиту за ниво Б2;
 7. мотивационо писмо (максимум 3.200 карактера) у коме кандидат наводи планирани уметничко-истраживачки пројекат;
 8. кандидат може да предложи ментора;
 9. извод из матичне књиге рођених,
 10. држављанство (уколико није уписано у Извод из матичне књиге рођених)
 11. доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс.

Рокови  за  спровођење  појединих  фаза  конкурса  су: 

 • од 14. и 15.9.2017. од 9 до 13  часова подношење  пријава  и  докумената  за  пријемни испит;
 • 20. и 21. 9.2017. усмено образлагање планираног уметничко-истраживачког пројекта по распореду полагања објављеном на сајту ФПУ; 
 • 22.09.2017. у 15 часова објава  резултата  испита;  
 • 27.09.2017. од 9 до 14 часова упис  примљених  кандидата.

На пријемном испиту кандидати се оцењују поенима. Кандидат остварује поене по основу следећих критеријума:

 • оправданост уметничког пројекта (вреднује се са највише 30 поена);
 • излагање (аргументованост, изражавање, мотивисаност и опредељеност, вреднује се са највише 20 поена);
 • оцена уметничког рада (вреднује се са највише 20 поена).

 

За упис на докторске студије кандидат може да оствари највише 100 поена, и то:

 • успех у претходном школовању доноси највише 30  поена;
 • поени остварени на основу оцене усмено образложеног планираног уметничко-истраживачког пројекта (највише  70 поена).

За упис на докторске студије рангирају се кандидати који су остварили најмање 51 поен.

Кандидати  који  имају  највећи  број  бодова  на  ранг-листи постају студенти чије  се школовање  финансира  из  буџета  Републике Србије,  до  броја  одобреног   и  предвиђеног  конкурсом.
Кандидати  који  су  положили  пријемни испит,  а на  ранг-листи  се  налазе  испод  броја  кандидата  који  се  уписују  у  статусу студената  чије се  школовање финансира на терет  буџета Републике,  могу се уписати  у  статусу студената који ће сами финансирати своје студије  и то по редоследу на ранг-листи, а  до  броја одобреног  и  предвиђеног  конкурсом.
Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, Факултет ће уместо њега уписати другог кандидата према редоследу на коначној ранг-листи за упис.   
Кандидат који је остварио право на упис подноси:

 • извод из матичне књиге рођених;
 • држављанство (уколико није уписано у Извод из матичне књиге рођених)
 • оригинале или оверене фотокопије стечених диплома на претходним нивоима академских студија, додатак дипломи или уверење о положеним испитима и потврду о средњој оцени;
 • две фотографије формата 3,5 × 4,5 cm;
 • два обрасца ШВ-20 (добијају се у студентској служби)
 • доказ о уплати накнаде за индекс 
 • индекс (добија се у студентској служби)
 • доказ о уплати школарине за студенте који ће сами финансирати своје студије. 

Страни држављани конкуришу за упис на докторске студије под истим условима као и држављани Републике Србије.  
Страни држављанин приликом пријављивања на конкурс, подноси решење Универзитета о признавању стране високошколске исправе и доказ о оствареном броју ЕСПБ бодова.
Страни држављанин дужан је да при упису на докторске академске студије поднесе доказе да је здравствено осигуран за школску 2017/2018 годину, да влада српским језиком и да је уплатио школарину.

Износ од 6.000,00 динара, за услуге и трошкове организовања пријемног испита кандидати уплаћују Факултету на текући рачун број: 

840 - 1611666 - 95  

Школарина за школску 2017/2018 годину за докторске академске студије  износи 200.000,00 динара и може се платити у  осам  једнаких рата.
Школарина за стране држављане за износи 2.500 € за држављане, и плаћа се приликом уписа у целости у динарској противвредности на дан уплате.

Сајт Факултета www.fpu.bg.ac.rs
Телефон: 011/3348515 и  011/2622613
e-mail: dekan@fpu.bg.ac.rs

Конкурсна пријава [doc, 13 kb]

Списак ментора

 

Пријемни испит
за упис студената на докторске студије
на Факултету примењених уметности у БеоградуПраво пријаве на конкурс за упис на студијски програм докторских студија Примењене уметности и дизајн има лице које има:

 • завршене основне академске и мастер академске студије из одговарајуће уметничке области (примењене и визуелне уметности, дизајн, архитектура и конзервација и рестаурација), односно стечених 300 ЕСПБ бодова, са просечном оценом најмање 8,5 и оценом 9 из завршног рада, или
 • завршене основне студије у одговарајућој уметничкој области  (примењене и визуелне уметности, дизајн, архитектура и конзервација и рестаурација), према прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању, са просечном оценом најмање 8,5 и оценом 9 из уметничких предмета на завршној години студија, или
 • академски степен магистра уметности у одговарајућој уметничкој области (примењене и визуелне уметности, дизајн, архитектура и конзервација и рестаурација).

Изузетно, лицима која не испуњавају услове предвиђене правилима за упис на докторске уметничке студије, а која се односе на просечну оцену најмање 8,5 и оцену најмање 9 из завршног рада, и имају остварену најмање петогодишњу успешну уметничку праксу потврђену у јавности, омогућиће се полагање пријемног испита. Одлуку о томе ко може да приступи полагању испита доноси Комисија најкасније 48 сати пре одржавања пријемног испита

Кандидат који се пријављује на конкурс за упис на докторске студије подноси следећа документа:

 • пријавни лист,
 • биографију,
 • оверене фотокопије диплома или уверења о претходно завршеним  нивоима студија;
 • уверење о просечној оцени завршених студија и средњој оцени из уметничких односно научних предмета на завршној години;
 • портфолио за студијски програм примењене уметности са самосталним радовима кандидата и списак објављених самосталних радова, односно списак објављених научних радова за студијски програм историја и теорија примењених уметности;
 • доказ о познавању једног светског језика (енглески, немачки, француски, италијански, шпански и руски) – потврда о положеном испиту у току студија или потврда о положеном испиту за ниво Б2;
 • мотивационо писмо (максимум 3.200 карактера) у коме кандидат наводи планирани уметничко-истраживачки пројекат, односно научно-истраживачки рад; кандидат може да предложи ментора;
 • доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс.

Конкурс за упис кандидата на докторске студије спроводи Комисија коју именује Веће докторских студија. Кандидат је у обавези да пред Комисијом усмено образложи планирани уметничко-истраживачки пројекат, односно научно-истраживачки рад.

Кандидат остварује бодове по основу следећих критеријума:

 • успех на претходном школовању (вреднује се са највише 30 бодова);
 • оправданост уметничког пројекта, односно научног рада (вреднује се са највише 30 бодова);
 • излагање, траје највише 15 минута (аргументованост, изражавање,
  мотивисаност и опредељеност, вреднује се са највише 20 бодова);
 • оцена уметничког рада, односно познавањe научне области (вреднује се
  са највише 20 бодова).

Заинтересовани кандидати се у периоду мај – јуни могу консултовати са
потенцијалним менторима у просторима Факултета, у време када су наставници на
Факултету према распореду часова истакнутом на сајту Факултета.

Кандидат који је стекао право на упис, приликом уписа подноси:

 • извод из матичне књиге рођених;
 • оригинали или оверене фотокопије стечених диплома на претходним нивоима академских студија, додатак дипломи или уверење о положеним испитима и потврду о средњој оцени;
 • уверење о држављанству;
 • две фотографије формата 3,5×4,5 cm, не старије од 6 месеци;
 • два пријавна листа ШВ-20;
 • доказ о уплаћеној школарини за први семестар докторских студија, односно о првој рати уколико је одлуком Савета одобрена уплата у ратама;
 • уговор о студирању закључен са ФПУ.

Страни држављани конкуришу за упис на докторске студије под истим условима као и држављани Републике Србије, у складу са овим Правилнком. Приликом пријављивања на конкурс, подноси решење Универзитета о признавању стране високошколске исправе и доказ о оствареном броју ЕСПБ бодова.
Кандидат – страни држављанин дужан је да при упису на докторске студије поднесе доказе да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује, да влада српским језиком и да је уплатио школарину.