SRB

ENG

Пријемни испит
за упис студената на мастер академске студије
на Факултету примењених уметности у Београду
за школску 2019/2020. годину

Коначна ранг листа
кандидата који су положили пријемни испит
за упис на мастер академске студије школске 2019/2020. године
на Факултету примењених уметности у Београду
студијски програм Примењена уметност
[docx, 46 kb]

Јединствена ранг листа
кандидата који су положили пријемни испит
за упис на мастер академске студије школске 2019/2020. године
на Факултету примењених уметности у Београду
студијски програм Примењена уметност
[docx, 46 kb]


Коначна ранг листа
кандидата који су положили пријемни испит
за упис на мастер академске студије школске 2019/2020. године
на Факултету примењених уметности у Београду,
студијски програми Дизајн и Конзервација и рестаурација
[docx, 29 kb]


Јединствена ранг листа
кандидата који су положили пријемни испит
за упис на мастер академске студије школске 2019/2020. године
на Факултету примењених уметности у Београду
[docx, 46 kb]


Одлука о попуњавању непопуњених места
студената мастер академских студија
чије се школовање финансира из буџета
[pdf, 348 kb]

 

Конкурс за упис
студената на мастер академске студије
на Факултету примењених уметности у Београду
за школску 2019/2020. годину

Конкурс 2019/2020 [doc, 76 kb]

Универзитет уметности у Београду,  Факултет примењених уметности у Београду, на акредитоване мастер академске студије школске 2019/2020 године уписује укупно 145 студената - 55 студената који се финансирају из буџета Републике Србије и 90 студената који ће сами  финансирати  своје  студије,  и  то  за: 

I Студијски програм
Примењена уметност
  Модули:
буџет
самофинансирање
1 Примењено сликарство
6
9
2 Примењено вајарство
5
9
3 Графика и књига
4
7
4 Фотографија
4
8
5 Анимација
2
3
6 Керамика
4
4
7 Сценографија
3
4
8 Сценски костим
2
3
9 Савремено одевање
2
3
  Укупно
32
50

 

II Студијски програм Дизајн
  Модули:
буџет
самофинансирање
1 Графички дизајн
4
8
2 Индустријски дизајн
3
5
3 Дизајн ентеријера и намештаја
7
12
4 Дизајн текстила
3
7
  Укупно
17
32

 

III Студијски програм
Конзервација и рестаурација
       
  Модули:
буџет
самофинансирање
1 Конзервација и рестаурација слика
и уметничких дела на папиру
4
7
2 Конзервација и рестаурација скулптура и археолошких предмета
2
1
  Укупно
6
8

Мастер академске студије на ФПУ трају једну школску годину, односно два  семестра  и  имају  60  ЕСПБ  бодова.

На мастер академске студије може се уписати:

 • лице које је завршило одговарајуће основне академске студије из области уметности, архитектуре и дизајна, остваривши најмање 240 ЕСПБ бодова;
 • лице које је завршило основне студије из области уметности, архитектуре и дизајна, по прописима који су важили  до ступања на снагу Закона о високом образовању.

Сви пријављени кандидати полажу Пријемни испит.

Уз конкурсну пријаву кандидати подносе оверене фотокопије или подносе  на  увид  оригинална документа и предају фотокопије следећих документа:

 1. диплому или уверење о завршеном претходном школовању,
 2. уверење о положеним испитима или додатак дипломи,
 3. личну карту на увид,
 4. држављанство (уколико није држављанин Републике Србије)
 5. решење о признавању стране високошколске исправе и доказ о оствареном броју ЕСПБ бодова, за кандидате који су претходно школовање  завршили у иностранству,
 6. доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита,
 7. радну биографију са мотивационим писмом,
 8. радовe /у зависности од модула/

Фотокопије докумената кандидатима се не враћају.

Страни држављани конкуришу за упис на под истим условима као и држављани Републике Србије.  

Кандидати који се пријављују на конкурс, подносе документацију предвиђену конкурсом и радове из уже области који доказују склоности и способности кандидата за студијски програм, односно модул, за који се пријављују.

Пријемни испит
/за све студијске програме и све модуле/

 • Радна биографија са мотивационим писмом
 • Разговор са кандидатом
 • Радови

У зависности од студијског програма односно модула за који се пријављују кандидати подносе:

Студијски програм Примењена уметност
Модули:
Примењено сликарство
портфолио
5 оригиналних радова /цртежи и слике/;
Примењено вајарство
портфолио
3 оригинална рада;
Графика  и  књига
портфолио мин. А4 макс. А3, који садржи две од четири наведене групе радова: 5 илустрација А4 формата оригинал или репродукција – 3 у боји, 2 црно-беле; 
презентације пројекта за књигу или другу штампану публикацију (насловна страна и карактеристичне стране), укупно 6 страна А4 или 4 страна А3; 
мапа са 5 оригиналних графичких листова;
укупно 5 листова радова из Писма – презентације фонтова на формату А3 и оригиналне калиграфије слободног формата (придружити их мапи са графикама);
Фотографија
портфолио са двадесет (20) фотографија по сопственом избору, минималног формата 24 x30 цм. Фотографије морају бити искључиво на фотографском папиру;
Анимација
портфолио А4 или А3. Прилог: 5 пројеката у вези са анимацијом (сториборд, цртежи за сценографије, дизајн карактера…)
ЦД или ДВД диск са израђеним анимацијама. Минимум трајања 2 минута;
Керамика
             портфолио  /документација о 10 оригиналних радова/
5 оригиналних радова;                                                               
Сценографија
портфолио
до 5 радова из области визуелизације сценских уметности
/позориште, филм, ТВ, спектакл/;                                                           
Сценски  костим
             портфолио: 5 оригиналних радова из области сценског костима;                  
Савремено  одевање
             портфолио: 5 оригиналних радова из области савременог одевања;

Студијски програм Дизајн
Модули:
Графички  дизајн
мапа Б1 – презентација из области графичког дизајна: графичке комуникације, плакат, просторна г             рафика /минимално 7, максимално 10 пројеката, пожељне и иницијалне скице пројеката/;
Индустријски  дизајн
портфолио А3 формата /спиралом укоричен/: најмање 5 радова из области индустријског дизајна;
 Дизајн  ентеријера  и  намештаја       
портфолио А3 формата: до 10 радова /селекција из пројеката или комплетни пројекти/ из области пројектовања и дизајна  ентеријера и намештаја;
Дизајн  текстила
мапа са радовима 50х70 цм /10 листова – скице, пројекти, фотографије радова у материјалу у складу са мотивационим писмом/;

Студијски програм Конзервација и рестаурација 
Модули:
Конзервација и рестаурација  слика  и  уметничких  дела  на  папиру
тест /анализа затеченог стања и предлог конзерваторско-рестаураторских радова на конкретном узорку уметничког дела/                     
Конзервација и рестаурација скулптура и  археолошких   предмета          
тест /анализа затеченог стања и предлог конзерваторско-рестаураторских радова на конкретном узорку уметничког дела/.       

Рокови за спровођење појединих фаза конкурса су: 

 • од  09. до 12.09.2019. од 9 до 13 часова подношење пријава и докумената за пријемни испит 
 • 13.09.2019. пријемни испит 
 • 14.09.2019. у 15 часова објава резултата испита 
 • 19.09.2019. у 15 часова коначна ранг листа
 • 20.09.2019. од 9 до 14 часова упис примљених кандидата 

Рангирање кандидата на пријемном испиту утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на претходно завршеним студијама и резултата постигнутог на пријемном испиту.

Кандидат може остварити највише 100 поена, и то :

 • највише 30 поена за успех на претходно завршеним студијама и
 • највише 70 поена за успех на пријемном испиту.

Право на рангирање за упис стекао је кандидат који је на пријемном испиту остварио најмање 35 поена.

Кандидати који имају највећи број поена на ранг листи постају студенти чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, до броја одобреног и предвиђеног конкурсом за поједине студијске програме/модуле.
Кандидати који су положили Пријемни испит, а на ранг листи се налазе испод броја кандидата који се уписују у статусу студената чије се школовање финансира на терет буџета Републике, могу се уписати у статусу студената који ће сами финансирати своје студије и то по редоследу на ранг листи, а до броја одобреног и предвиђеног конкурсом за поједини студијски програм/модул.
У случају истог броја поена са кандидатима са других сродних факултета, предност при рангирању имају дипломирани студенти ФПУ.
Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, Факултет ће уписати уместо њега другог кандидата према редоследу на коначној ранг листи за упис.

Кандидат који је стекао право на упис, приликом уписа подноси:

 1. личну карту на увид;
 • оверену фотокопију дипломе или оригинал уверења о претходно стеченом високом образовању;
 • решење о признавању стране високошколске исправе - за кандидате који су претходно школовање  завршили у иностранству и стране држављане
 • две фотографије формата 3,5 х 4,5 цм;
 1. два обрасца ШВ-20 (добијају се у студентској служби)
 2. доказ о уплати накнаде за индекс (индекс се добија у студентској служби)
 • доказ о уплати прве рате школарине, за кандидата који сам плаћа школарину.

Страни држављанин је дужан да поднесе доказе да је здравствено осигуран за школску 2019/2020 годину, да је уплатио школарину, као и  да преда Факултету изјаву да влада српским језиком и да је упознат да се настава одвија на српском језику.

Износ од 5.000,00 динара, за техничке услуге и непосредне материјалне трошкове организовања Пријемног испита кандидати уплаћују Факултету на жиро-рачун број: 

840 - 1611666 - 95  

Школарина за школску 2019/2020 годину на мастер академским студијама на Факултету износи 150.000,00 динара за школску годину и може се платити у осам једнаких рата.

Школарина за стране држављане, за школску 2019/2020 годину, износи 2000 € и плаћа се приликом уписа у целости у динарској противвредности на дан уплате.

Сајт Факултета www.fpu.bg.ac.rs
Телефон: 011/3348515 и  011/2622613
e-mail: sekretar.dekana@fpu.bg.ac.rs
 studentska@fpu.bg.ac.rs

Конкурсна пријава

 

Пријемни испит
за упис студената на мастер академске студије
на Факултету примењених уметности у Београду


У прву годину мастер академских студија може се уписати:

 • лице које је завршило одговарајуће основне академске студије из области
     уметности, архитектуре и дизајна, остваривши најмање 240 ЕСПБ бодова;
 • лице које је завршило основне студије из области уметности, архитектуре и
  дизајна, по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом
  образовању.

Кандидат који се пријављује на конкурс, подноси документацију предвиђену конкурсом и радове из уже области који доказују склоности и способности кандидата за студијски програм, односно модул, за који се пријављује.

Сви пријављени кандидати полажу Пријемни испит.
Рангирање кандидата на пријемном испиту утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на претходно завршеним студијама и резултата постигнутог на пријемном испиту.

Кандидат може остварити највише 100 поена, и то :

 • највише 30 поена за успех на  претходно  завршеним  студијама  и
 • највише 70 поена за успех на  пријемном  испиту.


Програм Пријемног испита

Пријемни испит обавља се на основу разговора са кандидатом заједно са прегледом поднешене документације и радова.

За све студијске програме и све модуле предају се:

 • CV (радна биографија)
 • мотивационо писмо (до једне куцане стране)
 • радови (у зависности од модула)

и обавља се разговор.

Радови које кандидат подноси, узависности од студијског програма односно модула за који се пријављује:

 • Примењена уметност

 • Дизајн

 • Конзервација и рестаурација