SRB

ENG

Коначна ранг листа
кандидата који су положилипријемни испит за упис на мастер академске студије
школске 2017/2018. године  на Факултету примењених уметности у Београду
[doc, 149 kb]

Кандидати који нису положили пријемни испит за упис на мастер академске студије школске 2017/2018. године на Факултету примењених уметности у Београду
[doc, 34 kb]

Ранг листа
сачињена на основу  Одлуке Наставно – уметничко научног већа бр. 03-13/69-I/1 од 25.09.2017. године да се 3 (три) непопуњена буџетска места за упис на мастер академске студије школске 2017/2018 године попуни по ранг листи кандидата који су стекли право уписа  у статусу студента који плаћа школарину и то 2 (два) буџетска места на студијском програму Дизајн и 1 (једно) буџетско место на студијском програму Примењена уметност
[doc, 59 kb]


Распоред полагања пријемног испита за упис
на мастер академске студије у школској 2017/2018 години

23. 09. 2017.
Краља Петра бр. 4

МОДУЛ ВРЕМЕ ПРОСТОРИЈА
Керамика 9 h Одсек керамике - барака
Примењено вајарство 10,30 h Одсек керамике - барака
Примењено сликарство 9 h Одсек примењено сликарство - 28
Сценографија 9 h Одсек сценографија -шареница
Индустријски дизајн 10,30 h Одсек сценографија -шареница
Дизајн ентеријера и намештаја 9 h Амфитеатар
Сценски костим 9 h Одсек сценографија – Сцена 1
Савремено одевање 10,30 h Одсек сценографија – Сцена 1
Конзервација и рестаурација скулптура и археолошких предмета 9 h Одсек конзервација и рестаурација
Конзервација и рестаурација слика и уметничких дела на папиру 9 h Одсек конзервација и рестаурација
Фотографија 9 h Одсек сценографија – Сцена 2
Графички дизајн 10,30 h Одсек сценографија – Сцена 2
Графика и књига 9 h Професорска канцеларија
Анимација 10,30 h Професорска канцеларија
Текстил 9 h Одсек керамике – теоријска сала

 

Конкурс за упис
студената на мастер академске студије
за школску 2017/2018. годину


Универзитет уметности у Београду – Факултет примењених уметности у Београду уписује у  прву годину акредитованих мастер академских студија школске 2017/2018 године укупно 145 студената – 55 студената који се финансирају из буџета Републике Србије и 90  студената који  сами  финансирају  своје  студије,
и то за: 

I Студијски програм
Примењена уметност
  Модули:
буџет
самофинансирање
1 Примењено сликарство
6
9
2 Примењено вајарство
5
9
3 Графика и књига
4
7
4 Фотографија
4
8
5 Анимација
2
3
6 Керамика
4
5
7 Сценографија
3
4
8 Сценски костим
2
3
9 Савремено одевање
2
3
  Укупно
32
51

 

II Студијски програм Дизајн
  Модули:
буџет
самофинансирање
1 Графички дизајн
4
7
2 Индустријски дизајн
3
5
3 Дизајн ентеријера и намештаја
7
12
4 Дизајн текстила
3
6
  Укупно
17
30

 

III Студијски програм
Конзервација и рестаурација
       
  Модули:
буџет
самофинансирање
1 Конзервација и рестаурација слика
и уметничких дела на папиру
4
7
2 Конзервација и рестаурација скулптура и археолошких предмета
2
2
  Укупно
6
9

Напомена:  број студената који се финансирају из буџета биће усклађен са одлуком Владе о броју студената који се у шк. 2017/2018 години финансирају из буџета Републике Србије, након објављивања исте. 

Мастер академске студије на ФПУ трају једну школску годину, односно два  семестра  и  имају  60  ЕСП  бодова.

На мастер академске студије може се уписати:

 • лице које је завршило одговарајуће основне академске студије из области уметности, архитектуре и дизајна, остваривши најмање 240 ЕСПБ бодова;
 • лице које је завршило основне студије из области уметности, архитектуре и дизајна, по прописима који су важили  до ступања на снагу Закона о високом образовању.

Сви пријављени кандидати полажу Пријемни испит.

Уз конкурсну пријаву кандидати подносе оверене фотокопије документа, и то:

 1. диплому или уверење о завршеном претходном школовању,
 2. уверење о положеним испитима или додатак дипломи,
 3. извод из матичне књиге рођених,
 4. држављанство (уколико није уписано у Извод из матичне књиге рођених)
 5. решење о признавању стране високошколске исправе за кандидате који су претходно школовање  завршили у иностранству,
 6. доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита,
 7. радну биографију са мотивационим писмом,
 8. радовe /у зависности од модула/

Фотокопије докумената кандидатима се не враћају.

Кандидати који се пријављују на конкурс, подносе документацију предвиђену конкурсом и радове из уже области који доказују склоности и способности кандидата за студијски програм, односно модул, за који се пријављују.

Пријемни испит
/за све студијске програме и све модуле/

 • Радна биографија са мотивационим писмом
 • Разговор са кандидатом
 • Радови

У зависности од студијског програма односно модула за који се пријављују кандидати подносе:


Студијски програм Примењена уметност

Модули:

Примењено сликарство
портфолио
5 оригиналних радова /цртежи и слике/;

Примењено вајарство
портфолио
3 оригинална рада;

Графика  и  књига
портфолио мин. А4 макс. А3, који садржи две од четири наведене групе радова: 5 илустрација А4 формата оригинал или репродукција – 3 у боји, 2 црно-беле; 
презентације пројекта за књигу или другу штампану публикацију (насловна страна и карактеристичне стране), укупно 6 страна А4 или 4 страна А3; 
мапа са 5 оригиналних графичких листова;
укупно 5 листова радова из Писма – презентације фонтова на формату А3 и оригиналне калиграфије слободног формата (придружити их мапи са графикама);

Фотографија
портфолио са двадесет (20) фотографија по сопственом избору, минималног формата 24 x30 цм. Фотографије морају бити искључиво на фотографском папиру;

Анимација
портфолио А4 или А3. Прилог: 5 пројеката у вези са анимацијом (сториборд, цртежи за сценографије, дизајн карактера…)
ЦД или ДВД диск са израђеним анимацијама. Минимум трајања 2 минута;

Керамика
портфолио  /документација о 10 оригиналних радова/
5 оригиналних радова;  

Сценографија
портфолио
до 5 радова из области визуелизације сценских уметности
/позориште, филм, ТВ, спектакл/;      

Сценски  костим
портфолио: 5 оригиналних радова из области сценског костима;                  
Савремено  одевање
портфолио: 5 оригиналних радова из области савременог одевања;


Студијски програм Дизајн

Модули:

Графички  дизајн
мапа Б1 – презентација из области графичког дизајна: графичке комуникације, плакат, просторна графика /минимално 7, максимално 10 пројеката, пожељне и иницијалне скице пројеката/;

Индустријски  дизајн
портфолио А3 формата /спиралом укоричен/: најмање 5 радова из области индустријског дизајна;

Дизајн  ентеријера  и  намештаја       
портфолио А3 формата: до 10 радова /селекција из пројеката или комплетни пројекти/ из области пројектовања и дизајна  ентеријера и намештаја;

Дизајн  текстила
мапа са радовима 50х70 цм /10 листова – скице, пројекти, фотографије радова у материјалу у складу са мотивационим писмом/;


Студијски програм Конзервација и рестаурација 

Модули:

Конзервација и рестаурација  слика  и  уметничких  дела  на  папиру
тест /анализа затеченог стања и предлог конзерваторско-рестаураторских радова на конкретном узорку уметничког дела/ 

Конзервација и рестаурација скулптура и  археолошких   предмета          
тест /анализа затеченог стања и предлог конзерваторско-рестаураторских радова на конкретном узорку уметничког дела/.       

Рокови за спровођење појединих фаза конкурса су: 

 • од  18. до 22.09.2017. од 9 до 13 часова подношење пријава и докумената за пријемни испит 
 • 23.09.2017. пријемни испит 
 • 25.09.2017. у 15 часова објава резултата испита 
 • 27.09.2017. у 15 часова коначна ранг листа
 • 28. и 29.09.2017. од 9 до 14 часова упис примљених кандидата 

Рангирање кандидата на пријемном испиту утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на претходно завршеним студијама и резултата постигнутог на пријемном испиту.

Кандидат може остварити највише 100 поена, и то :

 • највише 30 поена за успех на претходно завршеним студијама и
 • највише 70 поена за успех на пријемном испиту.

Право на рангирање за упис стекао је кандидат који је на пријемном испиту остварио најмање 35 поена.

Кандидати који имају највећи број бодова на ранг-листи постају студенти чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, до броја одобреног и предвиђеног конкурсом за поједине студијске програме/модуле.
Кандидати који су положили Пријемни испит, а на ранг-листи се налазе испод броја кандидата који се уписују у статусу студената чије се школовање финансира на терет буџета Републике, могу се уписати у статусу студената који ће сами финансирати своје студије и то по редоследу на ранг-листи, а до броја одобреног и предвиђеног конкурсом за поједини студијски програм/модул.
У случају истог броја поена са кандидатима са других сродних факултета, предност при рангирању имају дипломирани студенти ФПУ.
Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, Факултет ће уписати уместо њега другог кандидата према редоследу на коначној ранг-листи за упис.

Кандидат који је стекао право на упис, приликом уписа подноси:

 • извод из матичне књиге рођених;
 • оверену фотокопију дипломе или оригинал уверење о претходно стеченом високом образовању;
 • две фотографије формата 3,5 х 4,5 цм;
 • два обрасца ШВ-20 (добијају се у студентској служби)
 • доказ о уплати накнаде за индекс 
 • индекс (добија се у студентској служби)
 • доказ о уплати прве рате школарине, за кандидата који сам плаћа школарину.

Страни  држављанин, односно држављанин Републике Србије који је претходно школовање завршио у иностранству, поред  докумената, доставља и решење о признавању стране високошколске исправе која је услов за упис на овај степен студија.
Страни држављанин дужан је да при упису на мастер академске студије поднесе доказе да је здравствено осигуран за школску 2017/2018 годину, да влада српским језиком и да је уплатио школарину.

Износ од 5.000,00 динара, за техничке услуге и непосредне материјалне трошкове организовања Пријемног испита кандидати уплаћују Факултету на жиро-рачун број: 

840 - 1611666 - 95  

Школарина за школску 2017/2018 годину на мастер академским студијама на Факултету износи 150.000,00 динара за школску годину и може се платити у осам једнаких рата.

Школарина за стране држављане, за школску годину, износи 2000 еура и плаћа се приликом уписа у целости у динарској противвредности на дан уплате.

Сајт Факултета www.fpu.bg.ac.rs
Телефон: 011/3348515 и  011/2622613

e-mail: dekan@fpu.bg.ac.rs

Конкурсна пријава


Пријемни испит
за упис студената на мастер академске студије
на Факултету примењених уметности у Београду


У прву годину мастер академских студија може се уписати:

 • лице које је завршило одговарајуће основне академске студије из области
     уметности, архитектуре и дизајна, остваривши најмање 240 ЕСПБ бодова;
 • лице које је завршило основне студије из области уметности, архитектуре и
  дизајна, по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом
  образовању.

Кандидат који се пријављује на конкурс, подноси документацију предвиђену конкурсом и радове из уже области који доказују склоности и способности кандидата за студијски програм, односно модул, за који се пријављује.

Сви пријављени кандидати полажу Пријемни испит.
Рангирање кандидата на пријемном испиту утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на претходно завршеним студијама и резултата постигнутог на пријемном испиту.

Кандидат може остварити највише 100 поена, и то :

 • највише 30 поена за успех на  претходно  завршеним  студијама  и
 • највише 70 поена за успех на  пријемном  испиту.


Програм Пријемног испита

Пријемни испит обавља се на основу разговора са кандидатом заједно са прегледом поднешене документације и радова.

За све студијске програме и све модуле предају се:

 • CV (радна биографија)
 • мотивационо писмо (до једне куцане стране)
 • радови (у зависности од модула)

и обавља се разговор.

Радови које кандидат подноси, узависности од студијског програма односно модула за који се пријављује:

 • Примењена уметност

 • Дизајн

 • Конзервација и рестаурација