SRB

ENG



Програм
испита за проверу склоности и способности за упис на прву годину основних академских студија ФПУ школске 2020/2021. године

Испит за проверу склоности и способности траје 4 (четири), 5 (пет) или 6 (шест) дана. Сваког дана кандидати раде по 4 (четири) сата на испитним задацима према следећем програму:

 • Примењена уметност

 • Дизајн

 • Конзервација и рестаурација

 

 

 

 

Конкурс за упис
у прву годину основних академских студија
на Факултету примењених уметности у Београду
за школску 2020/2021. годину

Конкурс 2020/2021 [doc, 92 kb]


Факултет примењених уметности у Београду уписује у прву годину основних академских студија школске 2020/2021 године укупно 145 студената – 75* студента који се финансирају из буџета Републике Србије и 70 студента који ће сами финансирати своје  студије, и то за:                    

I Студијски програм
Примењена уметност
  Модули: буџет самофинансирање
1 Примењено сликарство 8 7
2 Примењено вајарство 7 5
3 Графика и књига 6 5
4 Фотографија 6 5
5 Анимација 2 3
6 Керамика 5 4
7 Сценографија 3 4
8 Сценски костим 3 3
9 Савремено одевање 3 3
  Укупно 43 39

II Студијски програм Дизајн
  Модули: буџет самофинансирање
1 Графички дизајн 6 6
2 Индустријски дизајн 5 4
3 Дизајн ентеријера и намештаја 9 9
4 Текстил 5 5
  Укупно 25 24

III Студијски програм
Конзервација и рестаурација
  Модули: буџет самофинансирање
1 Конзервација и рестаурација слика
и уметничких дела на папиру
5 6
2 Конзервација и рестаурација скулптура
и археолошких предмета
2 1
  Укупно 7 7

Напомена:
* Број буџетских студената биће усклађен са Одлуком Владе Републике Србије о броју студената који се финансира из буџета у 2020/2021. годину, након објављивања исте у ''Службеном гласнику РС''.            
                                               
Основне академске студије трају четири године, односно осам семестара и имају 240 ЕСПБ бодова.

Право да конкуришу за упис у прву годину основних академских студија имају кандидати који су стекли средње образовање у четворогодишњем трајању. 

Кандидати који немају завршено средње образовање у четворогодишњем трајању полажу допунски испит. 

Допунском испиту могу приступити кандидати који су претходно завршили три разреда средње школе или средњу школу у трогодишњем трајању.

На допунском испиту проверава се знање кандидата из предмета: 

- српски језик и књижевност; 
- филозофија;
- историја уметности; 
- страни језик. 

Испит се полаже у целости по програму уметничких школа за средње образовање за четврти разред.

Сви кандидати који подносе пријаву на конкурс за упис у прву годину основних академских студија полажу Испит за проверу склоности и способности за студије на овом Факултету.

За полагање допунског испита уз пријаву, коју добијају на Факултету, кандидати предају оверене фотокопије или подносе  на  увид  оригинална документа и предају фотокопије следећих докумената у студентској служби Факултета, ул. Краља Петра бр. 4, у времену од 9 до 15 часова:

 1. Сведочанстава о завршена три разреда средње школе,
 2. Кандидати који су завршили средњу школу у трогодишњем трајању достављају и диплому,
 3. Имајући у виду да тренутно није познат последњи дан школске године за трећи разред, кандидати се могу пријавити само са сведочанствима о завршеном првом и другом разреду средње школе. Они који положе допунски испит и изађу на полагање Испита за проверу склоности и способности, у обавези су да сведочанство о завршеном  трећем разреду доставе до завршетка трајања Испита за проверу склоности и способности. У случају да кандидат не достави сведочанство о завршеном трећем разреду до наведеног рока, третираће се као кандидат са завршена два разреда средње школе, без права на рангирање за упис,
 4. Лична карта на увид,
 5. Држављанство (уколико није држављанин Републике Србије),
 6. Нострификована школска сведочанства ако је средњошколско образовање стечено у иностранству,  
 7. Доказ о уплати накнаде за полагање допунског испита за кандидате без средњег образовања,

 

Сви кандидати који подносе пријаву на конкурс за упис у прву годину основних академских студија полажу Испит за проверу склоности и способности за студије на овом Факултету.

 Испит за проверу склоности и способности полаже се из области:
цртање, сликање или моделовање и области уже струке за коју се конкурише. Програм испита са ближим обавештењима о садржају и начину полагања испита може се погледати на сајту факултета.

За полагање Испита за проверу склоности и способности уз конкурсну пријаву, коју добијају на Факултету, кандидати предају оверене фотокопије или подносе  на  увид  оригинална документа и предају фотокопије следећих докумената у студентској служби Факултета, ул. Краља Петра бр. 4, у времену од 9 до 14 часова:

 1. Сведочанстава сва четири разреда завршене средње школе,
 2. Диплому о положеном завршном испиту - односно матурском испиту,
 3. Лична карта на увид,
 4. Држављанство (уколико није држављанин Републике Србије),
 5. Нострификована школска сведочанства ако је средњошколско образовање стечено у иностранству,  
 6. Доказ о уплати накнаде за полагање Испита за проверу склоности и способности за упис.

 

Напомена: фотокопије  докумената се не враћају кандидатима.

 • Рокови за спровођење појединих  фаза  конкурса: 

  • 24.06.2020. подношење пријава за допунски испит
  • 25.06.2020.  полагање допунског испита за кандидате без средњег образовања
  • 26.06.2020. (10 часова) објава резултата допунског испита
  • 24, 25. и 26.06.2020. подношење пријава и докумената за полагање Испита за проверу склоности и способности 
  • од  29.06. до 04.07.2020. Испит за проверу склоности и способности

  (полагање траје у зависности од модула од 4 до 6 дана и од броја пријављених кандидата)   

   • 08.07.2020. у 14 часова објава резултата Испита за проверу склоности и способности
   • 14.07.2020. у 14 часова коначна ранг листа
   • 15. и 16.07.2020. упис кандидата који су остварили право уписа

               
  Право на рангирање за упис стекли су кандидати који су на Испиту за проверу склоности и способности остварили најмање 51 бод.  

  Кандидати на Испиту за проверу склоности и способности могу добити највише 80 бодова. Успех у претходном школовању може донети најмање 8, а највише 20 бодова. 

  За кандидате без средњег четворогодишњег образовања општи успех се вреднује на основу успеха постигнутог у трогодишњем образовању и просечној оцени постигнутој на допунском испиту.

  Кандидати који имају највећи број бодова на ранг-листи постају студенти чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, до броја одобреног и предвиђеног конкурсом за поједине студијске програме/модуле.

  Кандидати који су положили Испит за проверу склоности и способности, а на ранг-листи се налазе испод броја кандидата који се уписују у статусу студената чије се школовање финансира на терет буџета Републике, могу се уписати у статусу студената који ће сами финансирати своје студије и то по редоследу на ранг-листи, а до броја одобреног и предвиђеног конкурсом за поједини студијски програм/модул.

  У случају да два кандидата имају исти број бодова, предност ће се дати кандидату који је стекао више поена на Испиту за проверу склоности и способности.


  Приликом уписа
  студенти прилажу:

  • оригинална документа,
  • личну карта на увид,
  • два обрасца ШВ-20 (добијају се у студентској служби)
  • доказ о уплати накнаде за индекс  (индекс се добија у студентској служби)
  • две фотографије 3,5 х 4,5 цм,  
  • доказ о уплати школарине за студенте који ће сами финансирати своје студије. 

  Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, Факултет ће уместо њега уписати другог кандидата према редоследу на коначној ранг-листи за упис у року предвиђеним конкурсом.

  Држављани Републике Србије који су у школској 2019/2020 години средњу школу завршили у иностранству конкуришу са потврдом Министарства просвете, науке и технолошког развоја  о томе да је започета нострификација потребних школских докумената, а уписују се по добијању решења о нострификацији дипломе о стеченом средњем образовању.

  Страни држављани уписују се у прву годину студија под истим условима као и држављани Републике Србије. Страни држављанин дужан је да при упису на основне академске студије поднесе доказе да је здравствено осигуран за школску 2020/2021 годину, да је уплатио школарину, као и  да преда Факултету изјаву да влада српским језиком и да је упознат да се настава одвија на српском језику.

  Припадник српске националне мањине из суседне земље у школској 2020/2021 години може се уписати у прву годину студија под истим условима као држављанин Републике Србије, укључујући и право на упис на студије у статусу студента који се финансира из буџета. Приликом пријављивања на конкурс уз попуњену изјаву, потребно је предати нострификована школска документа или потврду Министарства просвете, науке и технолошког развоја  о томе да је започета нострификација потребних школских докумената. Кандидати који поседују документа Републике Српске конкуришу без нострификације.  Суседне земље у смислу овог упутства су: Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, БЈР Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора.

  Радови кандидата са Испита за проверу склоности и способности са печатом Факултета, остају на Факултету и кандидати их не могу преузети.

  Износ од 13.000,00 динара, за техничке услуге и непосредне материјалне трошкове  организовања Испита  за проверу склоности и способности кандидати  уплаћују Факултету  на  жиро-рачун број: 

  840 - 1611666 - 95  

  Кандидати који полажу допунски испит сносе трошкове полагања овог испита у износу од 20.000,00 динара, а уплату врше на жиро-рачун Факултета. 

  Школарина за школску 2020/2021 годину на основним академским студијама на Факултету износи 170.000,00 динара и може се платити у осам једнаких рата.

  Школарина  за стране држављане, за школску 2020/2021 годину износи 3000 ЕУР-а, и уплаћује се у  динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате, у целости  при упису. 

  Сајт Факултета:  www.fpu.bg.ac.rs
  Тел:  011/2622613 и  тел/факс Факултета:  011/2182047  
  e-mail:  fpu@eunet.rs    и   studentska@fpu.bg.ac.rs