SRB

ENG

Пријемни испит

Коначна ранг листа
кандидата који су положили
Испит за проверу склоности и способности
за упис у 1. годину основних академских студија
школске 2017/2018. године
на Факултету примењених уметности у Београду
[doc, 232 kb]

Ранг листа
кандидата по програму афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине који су положили испит за проверу склоности и способности
за упис у 1. годину основних академских студија
школске 2017/2018. године
на Факултету примењених уметности у Београду
[doc, 14 kb]


Кандидати који нису положили

испит за проверу склоности и способности за упис у 1. годину основних академских студија школске 2017/2018. године на Факултету примењених уметности у Београду
[doc, 87 kb]


Обавештење о упису

По објављивању коначне ранг листе 11. 07. 2017. године упис примљених кандидата обавиће се по следећем распореду:

 • 12. 07. 2017. године буџетски студенти
 • 13. 07. 2017. године самофинансирајући студенти од 9 – 14h

За упис студената прилажу се:

 • оригинална документа: сведочанства сва четири разреда, диплома, извод из матичне књиге рођених.
 • доказ о уплати износа од 1.000,00 динара на жиро рачун факултета за индекс
 • 2  ШВ-20 обрасцa /добијају се у Секретаријату Факултета/
 • две фотографије 3,5 x 4,5 цм
 • доказ о уплати накнаде за студије за самофинансирајуће кандидате. Уплату извршити на жиро рачун факултета број  840 – 1611666 – 95
 • кандидати који се сами финансирају потписују Уговор о школовању на основним академским студијама за школску 2017/2018 годину

Школарина за студенте који плаћају школарину за школску 2017/2018 годину је 170.000,00 динара.

Школарина се може уплатити у целости или у осам једнаких рата и то:

 • прву  рату  при  упису  године  студија,
 • другу  рату           до  15. 11. 2017.  године       
 • трећу  рату           до  15. 12. 2017.  године
 • четврту  рату        до  16. 01. 2018.  године
 • пету рату              до  15. 02. 2018.  године
 • шесту рату           до  15. 03. 2018. године
 • седму рату           до  16. 04. 2018. године
 • осму рату             до  29. 05. 2018. године

Приликом уплате школарине у више рата вршиће се усклађивање са растом трошкова (раст цена на мало) у предходном месецу који исказује Републички Завод за информатику и статистику

Приликом уписа студенти треба да се изјасне који ће страни језик слушати и полагати у току прве и друге године студија (страни језик који су похађали у току средње школе):

 • Енглески језик (слуша се на ФПУ)
 • Француски језик (слуша се на ФЛУ)
 • Немачки језик (слуша се на ФПУ)
 • Руски језик (слуша се на ФДУ)

Кандидати  чије ће се школовање финансирати из буџета РС , а место боравка није на територији Београда могу конкурисати за смештај у студентски дом  (ближе информације на огласној табли).

Обавештење за студенте прве године који конкуришу за смештај у студнтске домове у школској 2017/2018. години [pdf, 283 kb]

 

Конкурс за упис
у прву годину основних академских студија
на Факултету примењених уметности Универзитета уметности у Београду за школску 2017/2018. годину

Факултет примењених уметности Универзитета уметности у Београду уписује у прву годину основних академских студија школске 2017/2018. године, укупно 145 студената, и то за:

I Студијски програм
Примењена уметност
  Модули: буџет самофинансирање
1 Примењено сликарство 8 7
2 Примењено вајарство 7 5
3 Графика и књига 6 5
4 Фотографија 6 5
5 Анимација 2 3
6 Керамика 5 4
7 Сценографија 3 4
8 Сценски костим 3 3
9 Савремено одевање 3 3
  Укупно 43 39

II Студијски програм Дизајн
  Модули: буџет самофинансирање
1 Графички дизајн 6 6
2 Индустријски дизајн 5 4
3 Дизајн ентеријера и намештаја 9 9
4 Дизајн текстила 5 5
  Укупно 25 24

III Студијски програм
Конзервација и рестаурација
  Модули: буџет самофинансирање
1 Конзервација и рестаурација слика
и уметничких дела на папиру
5 6
2 Конзервација и рестаурација скулптура
и археолошких предмета
2 1
  Укупно 7 7

 

Број студената који се финансира из буџета, утврђен Одлуком Владе Републике Србије (''Службени гласник РС'' бр.53/2017) за одређене категорије је:

 • са инвалидитетом – 1
 • припадника ромске националности – 1
 • држављана Републике Србије који су у школској 2016/2017. години завршили средњу школу у иностранству - 1

Основне академске студије имају 240 ЕСПБ бодова и остварују се у трајању од четири године/осам семестара.

Право да конкуришу на прву годину основних академских студија имају кандадати који су стекли средње образовање у четворогодишњем трајању.

Кандидати који немају завршено средње образовање полажу допунски испит.

Допунском испиту могу приступити кандидати који су предходно завршили три разреда средње школе или средњу школу у трогодишњем трајању.

На допунском испиту проверава се знање кандидата из следећих предмета:

 • српски језик и књижевност
 • филозофија
 • историја уметности
 • страни језик.

Испит се полаже у целости по програму уметничких школа за средње образовање за четврти разред.

Сви кандидати који подносе пријаву на конкурс за упис у прву годину основних академских студија полажу Испит за проверу склоности и способности за студије на овом Факултету.

Испит за проверу склоности и способности полаже се из области:
цртање, сликање или моделовање и области уже струке за коју се конкурише. Програм испита са ближим обавештењима о садржају и начину полагања испита може се погледати на сајту факултета.

За полагање допунског испита уз пријаву, коју добијају на Факултету, кандидати предају оверене фотокопије следећих докумената у студентској служби Факултета, ул. Краља Петра бр. 4, у времену од 9 до 15 часова:

 1. Сведочанстава о завршена три разреда средње школе,
 2. Кандидати који су завршили средњу школу у трогодишњем трајању достављају и диплому,
 3. Имајући у виду да је дана 21.06.2017. године последњи дан школске године за трећи разред, кандидати се могу пријавити само са сведочанствима о завршеном првом и другом разреду средње школе. Они који положе допунски испит и изађу на полагање Испита за проверу склоности и способности, у обавези су да сведочанство о завршеном  трећем разреду доставе до завршетка трајања Испита за проверу склоности и способности, односно најкасније до  01. 07. 2017. године. У случају да кандидат не достави сведочанство о завршеном трећем разреду до наведеног рока, третираће се као кандидат са завршена два разреда средње школе, без права на рангирање за упис,
 4. Извод из матичне књиге рођених,
 5. Држављанство (уколико није уписано у Извод из матичне књиге рођених)
 6. Нострификована школска сведочанства ако је средњошколско образовање стечено у иностранству,  
 7. Доказ о уплати накнаде за полагање допунског испита за кандидате без средњег образовања,

За полагање Испита за проверу склоности и способности уз конкурсну пријаву, коју добијају на Факултету, кандидати предају оверене фотокопије следећих докумената у студентској служби Факултета, ул. Краља Петра бр. 4, у времену од 9 до 14 часова:

 1. Сведочанстава сва четири разреда завршене средње школе,
 2. Диплому о положеном завршном испиту - односно матурском испиту,
 3. Извод из матичне књиге рођених,
 4. Држављанство (уколико није уписано у Извод из матичне књиге рођених)
 5. Нострификована школска сведочанства ако је средњошколско образовање стечено у иностранству,  
 6. Доказ о уплати накнаде за полагање Испита за проверу склоности и способности за упис.

Напомена: фотокопије  докумената се не враћају кандидатима.

Рокови за спровођење појединих  фаза  конкурса: 

 • 21.06.2017. подношење пријава за допунски испит
 • 22.06.2017.  полагање допунског испита за кандидате без средњег образовања
 • 23.06.2017. (10 часова) објава резултата допунског испита
 • 21, 22. и 23.06.2017. подношење пријава и докумената за полагање Испита за проверу склоности и способности 
 • од  26.06. до 01.07.2017. Испит за проверу склоности и способности

(полагање траје у зависности од модула од 4 до 6 дана)   

 • 05.07.2017. у 14 часова објава резултата Испита за проверу склоности и способности
 • 11.07.2017. у 14 часова коначна ранг листа
 • 12. и 13.07.2017. упис кандидата који су остварили право уписа

              
Право на рангирање за упис стекли су кандидати који су на Испиту за проверу склоности и способности остварили најмање 51 бод.   

Кандидати на Испиту за проверу склоности и способности могу добити највише 80 бодова. Успех у претходном школовању може донети најмање 8, а највише 20 бодова. 

За кандидате без средњег четворогодишњег образовања општи успех се вреднује на основу успеха постигнутог у трогодишњем образовању и просечној оцени постигнутој на допунском испиту.

Кандидати који имају највећи број бодова на ранг-листи постају студенти чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, до броја одобреног и предвиђеног конкурсом за поједине студијске програме/модуле.

Кандидати који су положили Испит за проверу склоности и способности, а на ранг-листи се налазе испод броја кандидата који се уписују у статусу студената чије се школовање финансира на терет буџета Републике, могу се уписати у статусу студената који ће сами финансирати своје студије и то по редоследу на ранг-листи, а до броја одобреног и предвиђеног конкурсом за поједини студијски програм/модул.

У случају да два кандидата имају исти број бодова, предност ће се дати кандидату који је стекао више поена на Испиту за проверу склоности и способности.

За упис студената прилажу се:

 • оригинална документа,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • два обрасца ШВ-20 (добијају се у студентској служби)
 • доказ о уплати накнаде за индекс 
 • индекс (добија се у студентској служби)
 • две фотографије 3,5 х 4,5 цм,  
 • доказ о уплати школарине за студенте који ће сами финансирати своје студије. 

Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, Факултет ће уместо њега уписати другог кандидата према редоследу на коначној ранг-листи за упис у року предвиђеним конкурсом.

Држављани Републике Србије који су у школској 2016/2017 години средњу школу завршили у иностранству конкуришу са потврдом Министарства просвете, науке и технолошког развоја  о томе да је започета нострификација потребних школских докумената, а уписују се по добијању решења о нострификацији дипломе о стеченом средњем образовању.

Страни држављани уписују се у прву годину студија под истим условима као и држављани Републике Србије. Страни држављанин дужан је да при упису на основне академске студије поднесе доказе да је здравствено осигуран за школску 2017/2018 годину, да влада српским језиком и да је уплатио школарину.

Припадник српске националне мањине из суседне земље у школској 2017/2018 години може се уписати у прву годину студија под истим условима као држављанин Републике Србије, укључујући и право на упис на студије у статусу студента који се финансира из буџета. Приликом пријављивања на конкурс уз попуњену изјаву, потребно је предати нострификована школска документа или потврду Министарства просвете, науке и технолошког развоја  о томе да је започета нострификација потребних школских докумената. Кандидати који поседују документа Републике Српске конкуришу без нострификације.  Суседне земље у смислу овог упутства су: Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, БЈР Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора.

Радови кандидата са Испита за проверу склоности и способности са печатом Факултета, остају на Факултету и кандидати их не могу преузети.

Износ од 13.000,00 динара, за техничке услуге и непосредне материјалне трошкове  организовања Испита  за проверу склоности и способности кандидати  уплаћују  Факултету  на  жиро-рачун број: 

840 - 1611666 - 95  

Кандидати који полажу допунски испит сносе трошкове полагања овог испита у износу од 20.000,00 динара, а уплату врше на жиро-рачун Факултета. 

Школарина за школску 2017/2018 годину на основним академским студијама на Факултету износи 170.000,00 динара и може се платити у осам једнаких рата.

Школарина  за стране држављане, за школску 2017/2018 годину износи 3000 ЕУР-а, и уплаћује се у  динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате, у целости  при упису. 

Сајт Факултета: www.fpu.bg.ac.rs
Тел/факс Факултета:  011/2182047 и тел: 011/2622613 
e-mail: fpu@eunet.rs и julijana.turukalo@fpu.bg.ac.rs

Изјава о припадности ромској националној мањини [doc, 40 kb]

Препорука Националног савета ромске националне мањине [pdf, 413 kb]

Изјава о припадности српској националној мањини из суседних земаља [doc, 40 kb]

Пријава

 

 

Пријемни испит
за упис студената на основне академске студије
на Факултету примењених уметности у БеоградуПријемни испит

Испит за проверу склоности и способности
за упис у прву годину основних академских студија школске 2016/2017. године
на Факултету примењених уметностиПрограм
испита за проверу склоности и способности за упис на прву годину основних академских студија ФПУ школске 2016/2017. године

Испит за проверу склоности и способности траје 4 (четири) или 6 (шест) дана. Сваког дана кандидати раде по 4 (четири) сата на испитним задацима према следећем програму:

 • Примењена уметност

 • Дизајн

 • Конзервација и рестаурација

 •